Memo_Grad_Senj_634_07
11.05.2017.
Doma zdravlja-Senj raspisuje NATJEČAJ za prijam i upućivanje doktora medicine (m/ž) na specijalističko usavršavanje – jedna specijalizacija iz kliničke radiologije

Natječaj objavljen u Novom listu dana 11.05.2017. god.

 

URBROJ: 2125/57-225/17. od 09. svibnja 2017. godine

Na temelju odobrenja Plana specijalizacija za 2017. godinu Ministarstva zdravstva KLASA: 131-01/17-01/13, URBROJ: 534-03-1-1/4-17-2 od 27. ožujka 2017. godine, Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16, 69/16. i 6/17.), Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15.) i članka 28. Statuta Doma zdravlja-Senj raspisuje se

 

NATJEČAJ

za prijam i upućivanje doktora medicine (m/ž) na specijalističko usavršavanje

-          jedna specijalizacija iz kliničke radiologije

Opći uvjeti:

- zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja – doktor medicine
-  odobrenje za samostalan rad

Uz ponudu na natječaj pristupnici su dužni priložiti:

- životopis
- preslik domovnice
- preslik diplome medicinskog fakulteta
-  preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu
- preslik odobrenja za samostalan rad
- preslik prijepisa položenih ispita na studiju
- preslik potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija, te duljini trajanja studija
- preslik nagrada za vrijeme studija
- preslik potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija
- popis objavljenih radova i kopije radova
- preslik ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ili bez specijalizacije u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi
- potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – elektronički zapis o radnom stažu
- ako je pristupnik sudionik, dijete ili član obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja Domovinskog rata prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji prilaže potvrdu o istome

 

Postupak se provodi sukladno odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15.).

Sa izabranim pristupnikom sklopiti će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme s probnim radom od šest mjeseci i ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Nakon završetka specijalističkog usavršavanja i položenog specijalističkog ispita specijalist ima obvezu raditi u Domu zdravlja-Senj najmanje onoliko vremena koliko je propisano trajanje specijalizacije.

Bodovanje i razgovor obavlja se samo za one pristupnike koji su podnijeli potpunu dokumentaciju. Na razgovoru su pristupnici obavezni Povjerenstvu Doma zdravlja predočiti izvornike svih dokumenata.

Natječaj će se objaviti u Novom listu, na mrežnoj stranici Grada Senja i Ministarstva zdravstva, te oglasnoj ploči Doma zdravlja-Senj.

Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od objave natječaja u Novom listu na adresu Dom zdravlja-Senj, Stara cesta 43, 53270 Senj, s naznakom „Za natječaj – za specijalizaciju“.

Rok od 15 dana za dostavu ponuda računa se od prvog slijedećeg dana od objave natječaja u Novom listu bez obzira na objavu na mrežnim stranicama Grada Senja i Ministarstva zdravstva, te oglasnoj ploči Doma zdravlja-Senj.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Odluka o izboru specijalizanta objaviti će se na oglasnoj ploči Doma zdravlja-Senj i na mrežnoj stranici Grada Senja (www.senj.hr) najkasnije u roku od 20 dana od dana razgovora s Povjerenstvom.

Dom zdravlja-Senj

 


>> NATJEČAJ za prijam i upućivanje doktora medicine (m/ž) na specijalističko usavršavanje
(PDF, 90 KB)

Senj uživo
Gradonačelnik
Gradonačelnik Grada Senja
Vrijeme danas
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Gradska uprava
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
Žiro račun: 2402006-1838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Hotspot Senj
Hotspot Senj
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA