PROSTORNI PLAN
Početna stranica   Prostorni plan
 

Početna stranica

 

Prostorni plan uređenja Grada Senja 

>> Upute za korištenje


TEKSTUALNI DIO

>> Knjiga 1 - Prostorni plan uređenja Grada Senja - 01 POLAZIŠTA ( pdf, 628 KB)
>> Knjiga 1 - Prostorni plan uređenja Grada Senja - 02 CILJEVI ( pdf, 100 KB)
>> Knjiga 1 - Prostorni plan uređenja Grada Senja - 03 PLAN ( pdf, 1.70 MB)
>> Knjiga 2 - Prostorni plan uređenja Grada Senja - ODREDBE ( pdf, 1.00 MB)


KARTOGRAFSKI DIO

>> Senj_1-1_teritorijalni_ustroj.pdf ( pdf, 458 KB)
>> Senj_1-2_podjela_ko_mo.pdf ( pdf, 361 KB)
>> Senj_1-3_naselja.pdf ( pdf, 387 KB)
>> Senj_1-4_demografija_81_91.pdf ( pdf, 769 KB)
>> Senj_1-4_demografija_91_01.pdf ( pdf, 740 KB)
>> Senj_1-4_demografija_distribucija.pdf ( pdf, 792 KB)
>> Senj_1-4_demografija_vikend.pdf ( pdf, 380 KB)
>> Senj_1-5_pokrivenost_planovima.pdf ( pdf, 493 KB)
>> Senj_1-6_razvrstaj_cesta.pdf ( pdf, 383 KB)
>> Senj_1-7_poljoprivreda.pdf ( pdf, 810 KB)
>> Senj_1-8_stanista.pdf ( pdf, 575 KB)
>> Senj_2-1_koncepcija razvoja.pdf ( pdf, 397 KB)
>> Senj_2-2_identiteti prostora.pdf ( pdf, 948 KB)
>> Senj_2-3_fizionomska_topologija_naselja.pdf ( pdf, 390 KB)
>> Senj_3-1_gospodarstvo.pdf ( pdf, 427 KB)
>> Senj_3-02_sustav_naselja.pdf ( pdf, 358 KB)
>> Senj_3-03_turizam.pdf ( pdf, 692 KB)
>> Senj_3-04_promet_cestovni.pdf ( pdf, 429 KB)
>> Senj_3-04a_promet_cestovni.pdf ( pdf, 313 KB)
>> Senj_3-05_promet_morski.pdf ( pdf, 380 KB)
>> Senj_3-06_elektroenergetika.pdf ( pdf, 384 KB)
>> Senj_3-07_plinoopskrba.pdf ( pdf, 334 KB)
>> Senj_3-08_vodoopskrba.pdf ( pdf, 376 KB)
>> Senj_3-09_zastita_od_voda.pdf ( pdf, 388 KB)
>> Senj_3-10_odvodnja.pdf ( pdf, 346 KB)
>> Senj_3-11_zastita_prirode.pdf ( pdf, 538 KB)
>> Senj_3-12_graditeljska_bastina.pdf ( pdf, 545 KB)
>> Senj_3-13_posebne_mjere.pdf ( pdf, 562 KB)


Kartografski prikaz u mj. 1:5000

>> 000_legenda.pdf ( pdf, 1.40 MB)
>> 00_Senj_5000.pdf ( pdf, 8.16 MB)
>> 01_KriviPut_5000.pdf ( pdf, 6.97 MB)
>> 02_SvJuraj_5000.pdf ( pdf, 10.20 MB)
>> 03_Klada_5000.pdf ( pdf, 5.28 MB)
>> 04_Starigrad_5000.pdf ( pdf, 7.89 MB)
>> 05_Stinica_5000.pdf ( pdf, 8.25 MB)
>> 06_Jablanac_5000.pdf ( pdf, 4.61 MB)
>> 07_Prizna_5000.pdf ( pdf, 5.17 MB)
>> 08_Melnice_5000.pdf ( pdf, 9.03 MB)
>> 09_Krasno_5000.pdf ( pdf, 8.88 MB)


UPUTE ZA KORIŠTENJE

Zbog veličine dokumenata koji mogu znatno usporiti rad vašeg računala i pregledavanje prostornog plana, preporučujemo da dokumente najprije pohranite na disk vašeg računala, a potom ih otvarate i pregledavate pomoću Adobe Acrobat Readera.

POSTUPAK SKIDANJA:
Desnim tipkom miša kliknite na željeni link te odaberite opciju > Save target as.../Spremi cilj kao... (Internet Explorer korisnici) ili Save link as... (Firefox korisnici) i spremite dokument na željeno mjesto na disku.

U Adobe Acrobat Readeru otvorite dokumnet koji ste spremili na disku vašeg računala.


>> Ako nemate Adobe Acrobat Reader, možete ga skinuti klikom ovdje...


 

 
       
Vrh stranice
       
 
Grad Senj, Gradska uprava, Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 053/881-162, tel/fax 053/881-119
grad-senj@gs.htnet.hr
webmaster