Gradska uprava
Početna stranica      
 
 


Zemljopisni položaj

Gradska uprava

Povijest

Turizam

Međunarodna
suradnja

Obavijesti

Događaji

Kontakti

   
STATUT
Grada Senj

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA

GRAD SENJ

 

GRADSKO VIJEĆE 

     

 

S T A T U T

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 23. stavka 1. Statuta Grada Senja ("Službeni glasnik Grada Senja", broj 6/01, 2/03) Gradsko vijeće Grada Senja na 2. sjednici održanoj 23. lipnja 2009. g., donijelo je

 

 

STATUT GRADA SENJA

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom podrobnije se uređuje samoupravni djelokrug Grada Senja, njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo ovlasti i način rada tijela, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje sa drugim jedinicama lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Grada Senja.

 

Članak 2.

Grad Senj je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

 

Članak 3.

Naziv jedinice lokalne samouprave je Grad Senj. Sjedište Grada Senja je u Senju, Obala dr. Franje Tuđmana 2.

Grad Senj je pravna osoba.

 

Članak 4.

Grad Senj obuhvaća područje naselja:

SENJ sa dijelovima naselja: Mundaričevac, Lopica, Varoš, Čopićevo naselje, Stolačko

naselje, Trbušnjak,

SENJSKA DRAGA sa dijelovima naselja: Donji Lopci, Gornji Lopci, Majorija,

Matešići, Sveti Križ i Tukanići,

ALAN sa dijelovima naselja: Butković Dolac, Cigići, Rupa, Vrtlina, Vukelići i Zamalići ,

BILJEVINE sa dijelovima naselja: Burnjak, Gromile, Lopci, Lopci-Briza, Nekići,

Osredak, Rakite, Samaržije, Šimunovići, Tuževac i Turinski Krč,

BUNICA s dijelovima naselja: Sveta Jelena, Pijavica i Biličevica,

CRNI KAL sa dijelovima naselja: Đomine i Lisina ,

JABLANAC sa dijelovima naselja: Baričević Podi, Donji Bileni, Gornji Bileni,

Dragičević Podi, Dušikrava, Grabarje, Jezero, Kantari, Lužina, Mijatovići, Nova Pošta , Rakovica, Rupčići, Smokrović Gaj, Štokić Podi, Turkešići, Vranjak, Zavratnica, Borovački Pod i Maslenica ,

KLADA sa dijelovima naselja: Donja Klada, Gornja Klada, Donji Legci, Gornji Legci i Zavižan,

KRASNO sa dijelovima naselja: Anići, Devčići, Dujmišići, Glavaši, Ivetići, Kula, Lemić Dolac, Modrići, Panjinovići, Polje, Samaržije i Vukelići ,

KRIVI PUT sa dijelovima naselja: Gorica, Katići, Longovac, Nikolići, Provozi,

Prpići, Šašina, Šojatski Dolac, Špinčići i Zekanovići ,

LUKOVO sa dijelovima naselja: Ažić Lokva, Babić Dolac, Dragičević Dolac, Markovac, Panos, Rogić Dolina, Seline, Trnovac, Biluća i Zagon

MELNICE

MRZLI DOL sa dijelovima naselja: Blaževići, Iličići, Pavići i Rusova Draga ,

PODBILO sa dijelovima naselja: Cupići, Matić Gaj, Murtići, Panjići, Plemići, Šimerići,

Šolići, Tomići i Žuljevići,

PRIZNA sa dijelovima naselja: Bačvica, Banovača, Brina, Čačići, Gradina, Guste

Zidine, Jovanovići, Kalić, Karaula, Kovači, Lomivrat, Marama, Marinci,

Oršulići, Panžinac, Prpić Lug, Selina, Starčević Pod, Sveti Ivan i Podić,

STARIGRAD sa dijelovima naselja: Bralići, Devčići, Ivanča, Legci, Modrići i Rogići ,

STINICA sa dijelovima naselja: Bačić Draga, Balenska Draga, Čakljevac, Dolac, Donja

Stinica, Dundović Potkuki, Jadrelina Draga, Josinovac, Jurkuša, Klenove

Zidine, Male Brisnice, Matovići, Mršići, Panos, Pavići, Pejice, Staze, Vicići,

Vlaka, Vodnići, Živi Bunari,

STOLAC sa dijelovima naselja: Batinovica, Jakovljevići, Krč, Liskovac, Ljubežine, Mali Stolac, Rončević Dolac, Veliki Stolac i Žukalj ,

SVETI JURAJ sa dijelovima naselja: Guslice, Južno naselje, Kalić, Novo naselje,

Otinja, Varoš, Planikovac, Spasovac, Turine, Zakosa, Grabova i

Hrmotine,

VELIKE BRISNICE sa dijelovima naselja Kirini,

VELJUN PRIMORSKI sa dijelovima naselja: Burići, Donji Veljun, Francikovac, Gornji Veljun, Rončevići, Serdari i Brezica,

VOLARICE sa dijelovima naselja: Oltari, Babić Selo, Bilopolje, Bobovište, Glavaši,

Glavaški Krč, Krstače, Mali Hrastovac, Markovići, Matešić Pod, Orije, Pandore, Razbojište, Skorupov Dolac, Šarinac, Šopinica, Tomaić Draga, Tvrdi Dolac, Veliki Hrastovac, Volarice, Žuninac, Donja Smokvica, Gornja Smokvica, Žrnovnica, Duboka, Klenove Seline, Kamenica i Rača,

VRATARUŠA sa dijelovima naselja: Klarićevac, Klenova Kosa, Kopovina, Kosova

Buljina, Lisica, Murva, Prpić Gaj, Sibinj Krivoputski, Sovići, Sušanj, Zagreben, Batina,

VRATNIK sa dijelom naselja Stubalj,

VRZIĆI

 

Članak 5.

Područje Grada Senja utvrđeno je Zakonom, a granice područja idu rubnim granicama katastarskih općina Krivi Put, Melnice, Krasno, Stinica, Jablanac, Prizna, Starigrad, Klada, Sveti Juraj, Senj i dijelovima katastraskih općina Hrvatsko polje i Krmpote. Gradsko vijeće posebnom odlukom utvrđuje granice Grada Senja.

Granice Grada mogu se mijenjati na način i po postupku propisanom u zakonu.

 

Članak 6.

Grad Senj ima grb i zastavu.

Grb Grada Senj, je povijesni grb s likom Sv. Jurja, zaštitnika Grada Senja. Grb ima oblik štita s tri šiljka tupa krovasta oblika u gornjem dijelu i dva utora violinskog oblika sa strane.

U štitu je na plavom polju lik sv. Jurja na konju u zlatnoj boji, kako kopljem ubija zmaja koji je zelene boje. Iza sv. Jurja je u crvenoj boji stilizacija tvrđave Nehaj i hrvatskog grba sa pet kvadratića.

Zastava Grada Senja sastoji se od tri boje: crvene, plave i zelene. U sredini zastave na obje strane nalazi se grb Grada Senja.

Uporaba grba i zastave utvrđuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

 

Članak 7.

Dan Grada Senja je 23. travnja blagdan Sv. Jurja, zaštitnika Grada Senja i obilježava se svečano.

 

Članak 8.

Gradsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Senja, a poglavito za osobite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, obrazovanja, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

 

Članak 9.

Vrste javnih priznanja, uvjeti i kriteriji za njihovu dodjelu utvrđuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Pored javnih priznanja Grad Senj dodjeljuje i slijedeće nagrade:

•  nagrade sportašima i klubovima za osvojene medalje na olimpijskim igrama te svjetskim i europskim prvenstvima, kao i za posebna postignuća na području športa

•  nagrade učenicima osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova odgoja i obrazovanja za postignut odličan uspjeh tijekom školovanja.

 

Članak 10.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Grad Senj uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu.

Grad Senj može uspostaviti i posebne prijateljske odnose s drugim gradovima i općinama u Republici Hrvatskoj, kao i u inozemstvu, sukladno zakonu.

O prijateljstvu u smislu stavka 3. ovog članka potpisuje se posebna povelja koju u ime Grada Senja potpisuje Gradonačelnik sukladno odluci Gradskog vijeća.

Kada Grad Senj procijeni da postoji trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje, može s pojedinim jedinicama lokalne samouprave sklopiti akt o suradnji i međusobnim odnosima.

Grad Senj može zajedno sa drugim gradovima osnovati nacionalnu udrugu gradova.

Odluku o osnivanju, odnosno pristupanju nacionalnoj udruzi gradova donosi Gradsko vijeće.

 

Članak 11.

Grad Senj u postupku pripremanja i donošenja odluka i drugih općih akata na razini županije, zakona i drugih propisa na razini Republike Hrvatske, a koje ga se neposredno tiču, daje inicijative, mišljenja i prijedloge nadležnom tijelu.

Inicijative, mišljenja i prijedloge iz prethodnog stavka u ime grada mogu podnositi Gradsko vijeće i Gradonačelnik neposredno nadležnom tijelu i posredno putem vijećnika i zastupnika.

 

II. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

 

Članak 12.

Grad Senj u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojim se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni drugim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

1. uređenje naselja i stanovanje,

2. prostorno i urbanističko planiranje,

3. komunalno gospodarstvo,

4. brigu o djeci,

5. socijalnu skrb,

6. primarnu zdravstvenu zaštitu,

7. odgoj i obrazovanje,

8. kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

9. zaštitu potrošača,

10. zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

11. protupožarnu i civilnu zaštitu,

12. promet na svom području,

13. druge poslove sukladno posebnim zakonima.

 

Grad Senj obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 

 

Članak 13.

Grad Senj može povjeriti mjesnoj samoupravi obavljanje određenih poslova iz samoupravnog djelokruga.

Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuje se način i visina osiguranja sredstava, nadzor i kontrola izvršenja povjerenih poslova.

 

III. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

 

Članak 14.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju u lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

1. Referendum

 

Članak 15.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Grada, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća kao i o drugim pitanjima određenim Statutom Grada i zakonom.

Referendum temeljem odredaba zakona i ovog Statuta raspisuje Gradsko vijeće.

Prijedlog za raspisivanje referenduma može dati jedna trećina članova Gradskog vijeća, Gradonačelnik, polovina mjesnih odbora i 20% birača upisanih u birački popis Grada Senja.

 

Članak 16.

Referendum se može raspisati radi razrješenja Gradonačelnika i njegovog zamjenika u slučaju:

- kada krše zakon ili ne izvršavaju odluke Gradskog vijeća,

- kada svojim radom prouzroče Gradu Senju znatnu materijalnu štetu, odnosno štetu u iznosu od 500.000,00 kuna i više.

 

Članak 17.

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma o razrješenju Gradonačelnika i njegovog zamjenika može dati najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.

Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju razrješenja Gradonačelnika i njegovog zamjenika može dati i 20% birača upisanih u popis birača Grada Senja. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od birača.

 

 

Članak 18.

Gradsko vijeće ne smije raspisati referendum o razrješenju Gradonačelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od početka mandata Gradonačelnika i njegovog zamjenika.

Ako na referendumu nije donesena odluka o razrješenju Gradonačelnika i njegovog zamjenika, novi referendum ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od dana održavanja prethodnog referenduma.

 

Članak 19.

Gradsko vijeće dužno je razmotriti podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema prijedloga.

Ako Gradsko vijeće ne prihvati prijedlog za raspisivanje referenduma, a prijedlog su dali birači sukladno članku 17. stavku 2. Statuta, Gradsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.

 

Članak 20.

Gradsko vijeće dužno je raspraviti o svakom prijedlogu za raspisivanje referenduma. Ako prijedlog ne prihvati dužno je o razlozima odbijanja obavijestiti predlagača.

 

Članak 21.

Odlukom o raspisivanju referenduma određuju se pitanja o kojima će se odlučivati referendumom, datum glasovanja kao i područje, odnosno djelatnost o kojoj se provodi referendum.

Odlukom iz prethodnog stavka utvrđuju se potrebna financijska sredstva za provođenje referenduma, koja se osiguravaju u proračunu Grada.

 

Članak 22.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Grada i upisani su u popis birača.

 

Članak 23.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Gradsko vijeće.

 

Članak 24.

Prijedlog koji na referendumu nije prihvaćen može se ponovo iznijeti na referendum u roku određenom zakonom.

 

2. Zbor građana

Članak 25.

Gradsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Grada kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća i Gradonačelnik.

Gradsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od 60 dana od zaprimanja prijedloga.

Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana, odnosno područja od kojih se traži mišljenje, te vrijeme u kojem treba mišljenje dostaviti.

 

Članak 26.

Zbor građana saziva predsjednik Gradskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Gradskog vijeća.

Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5% birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

 

Članak 27.

Građani imaju pravo predlagati Gradskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka 1. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Grada.

Gradsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.

 

Članak 28.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Grada Senja i na rad upravnih tijela Grada Senja, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada ime se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnesene predstavke i pritužbe čelnik tijela Grada Senja, odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je dati odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

 

IV. TIJELA GRADA

 

Članak 29.

Tijela Grada Senja su Gradsko vijeće i Gradonačelnik.

 

1. Gradsko vijeće

Članak 30.

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Gradsko vijeće Grada Senja bira se neposrednim glasovanjem građana na način određen zakonom.

Mandat vijećnika Gradskog vijeća traje četiri godine.

Gradsko vijeće ima 15 vijećnika.

 

Članak 31.

Gradsko vijeće:

1. donosi Statut Grada

2. donosi Poslovnik o radu,

3. odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Senja

4. donosi Proračun i Odluku o izvršenju Proračuna

5. donosi Odluku o privremenom financiranju

6. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Senja čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00 kuna,

7. donosi Odluku o promjeni granice Grada Senja,

8. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,

9. donosi Odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,

10. osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,

11. daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,

12. donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave u skladu s općim aktom i zakonom

13. raspisuje lokalni referendum,

14. odlučuje o sastavu skupština trgovačkih društava u kojima Grad ima 100 %-tni udjel i određuje predstavnika Grada u skupštinama trgovačkih društava u kojima Grad nema 100 %-tni udjel, odnosno dionice, ukoliko to nije određeno drugim aktom,

15. odlučuje o stjecanju i prijenosu ( kupnji i prodaji ) dionica, odnosno udjela u trgovačkim društvima ako zakonom, ovim Statutom odnosno odlukom Gradskog vijeća nije drugačije određeno,

16. odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom,

17. imenuje i razrješava: predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća, predsjednika i članove radnih tijela Gradskog vijeća i druge osobe određene Zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,

18. donosi odluke o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,

19. donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima, te obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i ovim Statutom.

 

Članak 32.

Gradsko vijeće donosi odluke većinom glasova, ukoliko je na sjednici prisutna većina vijećnika.

Statut Grada, Poslovnik, Proračun i Godišnji obračun proračuna Grada donose se većinom glasova svih vijećnika.

Poslovnikom Gradskog vijeća mogu se odrediti i druga pitanja o kojima se odlučuje većinom iz stavka 2. ovog članka.

 

Članak 33.

Sjednice Gradskog vijeća su javne. Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonom i općim aktom Grada Senja kao jedinice lokalne samouprave.

Na sjednicama Gradskog vijeća glasuje se javno, ako Gradsko vijeće ne odluči da se, u skladu s poslovnikom ili drugim općim aktom, o nekom pitanju glasuje tajno.

Sjednice Gradskog vijeća mogu se sazivati i elektroničkim putem, te se održavati putem videoveze (videofrekvencija).

 

Članak 34.

Poslovnikom Gradskog vijeća podrobnije se uređuje način konstituiranja, sazivanje, rad i tijek sjednice, glasovanje i vođenje zapisnika kao i održavanje reda na sjednici Gradskog vijeća.

Članak 35.

Gradsko vijeće ima predsjednika i 2 potpredsjednika.

 

Članak 36.

Predsjednika i potpredsjednike bira Gradsko vijeće iz reda svojih članova na prijedlog Komisije za izbor i imenovanje ili na prijedlog najmanje jedne trećine članova Gradskog vijeća na način i po postupku određenom poslovnikom Gradskog vijeća.

 

Članak 37.

Predsjednik Gradskog vijeća:

1. zastupa Gradsko vijeće,

2. saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Gradskog vijeća,

3. predlaže dnevni red Gradskog vijeća,

4. upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak

5. brine se o postupku donošenja odluka i općih akata,

6. usklađuje rad radnih tijela,

7. potpisuje odluke i akte koje donosi Gradsko vijeće,

8. brine se o suradnji Gradskog vijeća i Gradonačelnika,

9. obavlja druge poslove određene zakonom i poslovnikom Gradskog vijeća.

 

Članak 38.

Potpredsjednici Gradskog vijeća pomažu u radu predsjedniku, zamjenjuju ga u slučaju odsutnosti ili spriječenosti i obavljaju druge poslove koje im povjeri Gradsko vijeće i predsjednik.

 

Članak 39.

Vijećnik ima prava i dužnosti:

1. sudjelovati na sjednicama Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela,

2. raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća,

3. predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata,

4. postavljati pitanja iz djelokruga rada Vijeća,

5. postavljati pitanja Gradonačelniku i zamjeniku Gradonačelnika,

6. prihvatiti izbor za člana radnog tijela.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđene odredbama Ustava, zakona, ovog Statuta i Poslovnika o radu Gradskog vijeća.

 

Članak 40.

Vijećnici, predsjednik i potpredsjednik Gradskog vijeća za svoj rad u Gradskom vijeću imaju pravo na naknadu troškova, odnosno na izgubljenu zaradu u skladu s odlukom Gradskog vijeća.

 

1. Radna tijela

Članak 41.

Gradsko vijeće osniva odbore, komisije i druga radna tijela za pripremu i predlaganja odluka iz svog djelokruga, odnosno za obavljanje drugih poslova koji im se povjeravaju temeljem ovog Statuta ili zakona.

Odlukom o osnivanju radnih tijela uređuje se njihov naziv, sastav i djelokrug i način rada.

Gradsko vijeće može osnovati stalna i povremena radna tijela.

 

Članak 42.

Gradsko vijeće na konstituirajućoj sjednici osniva:

1. Odbor za izbor i imenovanje

2. Odbor za statut, poslovnik i propise

3. Mandatnu komisiju

 

Članak 43.

Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Senja podrobnije se uređuju organiziranje rada sjednica radnih tijela, glasovanje i vođenje zapisnika.

 

2. Gradonačelnik

Članak 44.

Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti Grada.

 

Članak 45.

Mandat Gradonačelnika traje četiri godine.

 

Članak 46.

Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada:

1. priprema prijedloge općih akata,

2. izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,

3. utvrđuje prijedlog proračuna Grada i izvršenje proračuna

4. upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada Senja u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktom Gradskog vijeća,

5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Grada Senja čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000,00 ( jedan milijun ) kuna, ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u Proračunu, a stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina provedeno u skladu sa zakonskim propisima,

6. upravlja prihodima i rashodima Grada,

7. upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna Grada,

8. donosi Pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada,

9. imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,

10. imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,

11. utvrđuje plan prijama u službu u upravna tijela Grada,

12. predlaže izradu Prostornog plana, kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

13. usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, odnosno poslova državne uprave ako su preneseni Gradu i nadzire rad upravnih tijela i službi Grada,

14. daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

15. obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,

16. obavlja i druge poslove utvrđene Statutom.

 

Članak 47.

Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Grada.

 

Članak 48.

Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća ako ocjeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od vijeća da u roku od 15 dana otkloni uočene nedostatke.

Ako Gradsko vijeće to ne učini dužan je u roku od 8 dana o tome obavijestiti predstojnika državne uprave u županiji, te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada ima pravo obustaviti od primjene akt mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Gradskog vijeća.

 

Članak 49.

Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Gradsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od Gradonačelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga. Prijedlog za traženje izvješća može podnijeti najmanje 1/3 vijećnika.

Gradonačelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od primitka zahtjeva.

Gradsko vijeće ne može zahtijevati od Gradonačelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

 

Članak 50.

Gradonačelnik ima jednog zamjenika.

Zamjenik Gradonačelnika pomaže Gradonačelniku u obavljanju njegovih dužnosti, zamjenjuje ga u slučaju njegove spriječenosti i odsutnosti.

Zamjenik Gradonačelnika po ovlaštenju Gradonačelnika obavlja poslove iz njegovog djelokruga.

Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik Gradonačelnika dužan je pridržavati se uputa Gradonačelnika.

Povjeravanjem poslova zamjeniku, ne prestaje odgovornost Gradonačelnika za njihovo obavljanje.

 

Članak 51.

Gradonačelnik i zamjenik Gradonačelnika dužnost mogu obavljati profesionalno ili volonterski.

Gradonačelnik i zamjenik Gradonačelnika su dužni u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest o tome hoće li dužnost obnašati profesionalno ili ne.

 

Članak 52.

Gradonačelniku i zamjeniku Gradonačelnika mandat prestaje po sili zakona:

- danom podnošenja ostavke,

- danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen radi počinjenja kaznenog djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,

- danom odjave prebivalište s područja jedinice lokalne samouprave,

- danom prestanka hrvatskog državljanstva,

- smrću.

Gradsko vijeće u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata Gradonačelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog Gradonačelnika.

Ako mandat Gradonačelnika prestaje u godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, dužnost Gradonačelnika do kraja mandata obavlja zamjenik Gradonačelnika.

 

Članak 53.

Gradonačelnik i njegovi zamjenici mogu se razriješiti u slučajevima propisanim člankom 17. ovog Statuta i u postupku propisanom Statutom.

Ako na referendumu bude donesena odluka o razrješenju Gradonačelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradonačelnika.

 

V. UPRAVNA TIJELA

Članak 54.

Za obavljanje upravnih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada i poslova državne uprave prenijetih na njega ustrojavaju se upravna tijela.

Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli i službe (u daljnjem tekstu: upravna tijela).

Upravnim tijelima iz stavka 1. ovog članka upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje Gradonačelnik.

 

Članak 55.

Upravna tijela u oblastima za koje su ustrojeni i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Grada, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere.

Upravna tijela samostalna su u okviru svoga djelokruga za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su Gradonačelniku.

 

Članak 56.

Sredstva za rad upravnih tijela osiguravaju se u Proračunu Grada Senja i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

 

Članak 57.

Građanima i pravnim osobama omogućuje se podnošenje prigovora i pritužbi na rad upravnih tijela Gradske uprave, na nepravilan odnos zaposlenih u obraćanju radi ostvarivanja svojih prava.

Na prigovore i pritužbe čelnici Gradske uprave dužni su dati odgovor u roku od 30 dana.

 

VI. JAVNE SLUŽBE

Članak 58.

U okviru samoupravnog djelokruga Grad Senj osigurava obavljanje javnih službi koje zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, gospodarskih i društvenih djelatnosti, te drugih djelatnosti u skladu sa zakonom.

 

Članak 59.

Komunalne djelatnosti obavljaju se kao javna služba.

Grad Senj, te pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalne djelatnosti obvezne su osigurati trajno i kvalitetno obavljanje tih djelatnosti i održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti.

 

Članak 60.

Grad Senj osigurava obavljanje komunalnih, gospodarskih i društvenih djelatnosti osnivanjem trgovačkih društava, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.

Obavljanje određenih javnih djelatnosti Grad Senj može povjeriti na temelju ugovora o koncesiji i ugovora o povjeravanju komunalnih poslova drugim pravnim i fizičkim osobama.

 

Članak 61.

O sastavu skupština u trgovačkim društvima u kojima Grad Senj ima 100% udjel, odnosno dionice i o predstavnicima Grada Senja u skupštinama trgovačkih društava u kojima Grad Senj nema 100% udjel, odnosno dionica, odlučuje Gradsko vijeće.

U trgovačkim društvima u kojima Grad Senj ima udjele i dionice Gradonačelnik je član skupštine društva.

 

VII. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 62.

Na području Grada Senja osnivaju se mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

U ostvarivanju prava iz stavka 1. ovog članka mjesni odbor dužan je uvažavati interes Grada Senja u cjelini.

Mjesni odbor je pravna osoba.

 

Članak 63.

Na području Grada Senja mjesni odbori su :

Mjesni odbor Senj Centar

Mjesni odbor Senj - Trbušnjak

Mjesni odbor Senj - Mundaričevac

Mjesni odbor Sveti Juraj

Mjesni odbor Oltari

Mjesni odbor Jablanac

Mjesni odbor Krasno

Mjesni odbor Krivi Put

Mjesni odbor Vratnik

Mjesni odbor Crni Kal - Vrzići

Mjesni odbor Bunica - Bilićevica

 

Područja mjesnih odbora utvrđuju se posebnom odlukom koju donosi Gradsko vijeće.

 

Članak 64.

Inicijativu i prijedlog za izdvajanje iz postojećih mjesnih odbora, osnivanje novog mjesnog odbora, koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu

(dio naselja) ili za spajanje dva ili više mjesnih odbora može dati najmanje 10 % građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje s mjesnog odbora, organizacije i udruženja građana, te Gradonačelnik.

Ukoliko prijedlog daju građani, organizacije i udruženja građana prijedlog se dostavlja u pisanom obliku Gradonačelniku.

Prijedlog sadrži podatke o:

- podnositelju inicijative, odnosno predlagaču,

- imenu Mjesnog odbora,

- području i granicama novog mjesnog odbora čije se osnivanje predlaže cijepanjem osnovanog mjesnog odbora, ili spajanjem dva ili više osnovanih mjesnih odbora i

- sjedištu mjesnog odbora, te

- zadacima i izvorima financiranja mjesnog odbora.

O inicijativi i prijedlogu za izdvajanje dijela mjesnog odbora odlučuje Gradsko vijeće uz prethodno pribavljeno mišljenje Vijeća mjesnog odbora na koje se promjena odnosi.

 

Članak 65.

Gradonačelnik u roku od 15 dana utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenom zakonom i ovim Statutom.

Ukoliko prijedlog nije podnesen na način i po postupku utvrđenom zakonom i ovim Statutom zatražit će dopunu prijedloga u roku od 15 dana.

Pravovaljani prijedlog Gradonačelnik će uputiti Gradskom vijeću koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

 

Članak 66.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja Mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.

Članovi Vijeća mjesnog odbora biraju se neposredno tajnim glasovanjem. Na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave.

Izbore za članove Vijeća mjesnog odbora raspisuje Gradonačelnik.

Mandat članova Vijeće mjesnog odbora traje četiri godine.

 

Članak 67.

Broj članova Vijeća mjesnog odbora određuje se prema broju stanovnika Mjesnog odbora i to tako da Vijeće mjesnog odbora ima:

- 5 članova u Mjesnim odborima koji imaju do 500 stanovnika,

- 7 članova u Mjesnim odborima koji imaju preko 500 - 2000 stanovnika,

- 9 članova u Mjesnim odborima koji imaju preko 2000 stanovnika.

 

Broj stanovnika se utvrđuje prema posljednjem obavljenom popisu.

 

Članak 68.

Vijeće mjesnog odbora:

- donosi Program rada i Izvješće o radu Mjesnog odbora,

- donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji,

- donosi pravila Mjesnog odbora,

- donosi Poslovnik o radu u skladu s ovim Statutom,

- donosi financijski plan i godišnji obračun,

- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Vijeća,

- saziva zborove građana,

- odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih Mjesnom odboru u Proračunu Grada Senja,

- daje mišljenje Gradskom vijeću o drugim inicijativama i prijedlozima za osnivanje Mjesnih odbora na njegovom području,

- surađuje s drugim Mjesnim odborima na području Grada Senja,

- surađuje s udrugama na svom području o pitanjima od interesa za građane Mjesnog odbora,

- obavlja i druge poslove utvrđene propisima, odlukama i općim aktima Gradskog vijeća.

 

Članak 69.

Program rada Mjesnog odbora sadrži planirane aktivnosti i izvore sredstava za ostvarenje programa.

 

Članak 70.

Sredstva za rad Vijeća mjesnih odbora osiguravaju se u Proračunu Grada. U Proračunu Grada osiguravaju se Mjesnom odboru i sredstva za obavljanje posla iz nadležnosti Grada ako Grad obavljanje takvih poslova u skladu sa zakonom prenese u nadležnost Mjesnog odbora.

Kriteriji za utvrđivanje i podjelu sredstava u gradskom proračunu za Mjesne odbore utvrdit će se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

 

Članak 71.

Stručne i administrativne poslove za Mjesne odbore obavljaju gradska tijela uprave na način uređen odlukom Gradskog vijeća.

 

Članak 72.

Vijeće mjesnog odbora tajnim glasovanjem bira predsjednika vijeća i jednog potpredsjednika iz svoga sastava na četiri godine.

Funkcije članova Mjesnog odbora su počasne.

 

Članak 73.

Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:

- predstavlja Mjesni odbor i Vijeće mjesnog odbora,

- saziva sjednice Vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama Vijeća i potpisuje akte Vijeća,

- provodi i osigurava provođenje odluka Vijeća, te izvješćuje o provođenju odluka Vijeća,

- surađuje s predsjednikom Gradskog vijeća,

- informira građane o pitanjima važnim za rad Mjesnog odbora,

- vodi sazvane zborove građana,

- obavlja druge poslove koje mu povjeri Vijeće mjesnog odbora i Gradsko vijeće Grada Senja.

 

Članak 74.

Vijeće mjesnog odbora odgovorno je Gradonačelniku za zakonitost svoga rada.

Predsjednik Vijeća mjesnog odbora odgovoran je za svoj rad Vijeću mjesnog odbora i Gradonačelniku za povjerene poslove iz samoupravnog djelokruga grada.

 

Članak 75.

Član Vijeća mjesnog odbora ima pravo i dužnost:

- prisustvovati sjednicama Vijeća mjesnog odbora,

- predlagati Vijeću mjesnog odbora razmatranje pojedinih pitanja iz njegovog djelokruga,

- raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koja su na dnevnom redu Vijeća mjesnog odbora,

- obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svoga djelokruga povjeri Vijeće mjesnog odbora,

- član Vijeća mjesnog odbora ima i druga prava i dužnosti određena pravilima mjesnog odbora.

 

 

Članak 76.

Nadzor nad zakonitošću rada Vijeća mjesnog odbora i predsjednika Mjesnog odbora obavlja Gradonačelnik u skladu sa zakonom, koji može raspustiti Vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši Statut Grada, pravila Mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

 

 

VIII. IMOVINA I FINANCIRANJE GRADA SENJA

Članak 77.

Sve nepokretne i pokretne stvari koje pripadaju Gradu kao i prava i obveze Grada čine imovinu Grada.

 

Članak 78.

Imovinom Grada i njegovim prihodima i rashodima upravljaju i raspolažu Gradonačelnik i Gradsko vijeće postupajući po načelima dobrog gospodarenja u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Gradonačelnik u postupku upravljanja imovinom Grada donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Gradskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada.

 

 

Članak 79.

Grad Senj ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Grada Senja su osobito:

1. gradski porezi, prirezi, naknade, doprinosi i pristojbe;

2. prihodi od imovine u vlasništvu Grada i imovinskih prava;

3. prihod od trgovačkih društava u vlasništvu Grada, odnosno u kojima Grad ima udjele i dionice i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada;

4. prihodi od koncesija;

5. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Grad Senj u skladu sa zakonom;

6. udio u zajedničkim porezima sa Ličko–senjskom županijom i Republikom Hrvatskom, te ustupljeni dio u porezu na dohodak i pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu;

7. sredstva pomoći i dotacija;

8. prihodi od prodaje nefinancijske imovine;

9. primici od financijske imovine i zaduživanja i

10. drugi prihodi određeni zakonom.

 

Članak 80.

Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi rashoda i izdataka Grada Senja iskazuju se u Proračunu Grada Senja.

Svi prihodi i primici moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazani po izvorima iz kojih potječu.

Svi rashodi i izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima, te iskazani kroz proračunske klasifikacije.

 

Članak 81.

Proračun Grada Senja i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci koje počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

 

Članak 82.

Gradsko vijeće donosi proračun za slijedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

Ukoliko se proračun za slijedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Gradsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i u postupku propisanom zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

 

Članak 83.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni Proračunom, Proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih rashoda i izdataka i pronalaženjem novih prihoda i primitaka.

Uravnoteženje Proračuna provodi se Izmjenama i dopunama Proračuna po postupku propisanom za donošenje Proračuna.

 

Članak 84.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada nadzire Gradsko vijeće Grada Senja.

Gradsko vijeće donosi polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna i godišnji obračun Proračuna u skladu sa posebnim zakonima.

 

Članak 85.

Grad Senj može davati suglasnosti i jamstva za zaduživanje ustanovama čiji je osnivač i pravnim osobama koje su u većinskom vlasništvu Grada razmjerno udjelu u njezinom vlasništvu.

Odluku o davanju suglasnosti, odnosno suglasnosti iz stavka 1. ovog članka donosi Gradonačelnik Grada Senja, sukladno posebnim zakonima i aktima Grada Senja.

 

IX. AKTI GRADA

 

Članak 86.

Gradsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik, Proračun, Odluku o izvršenju Proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke.

Gradsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim slučajevima.

 

Članak 87.

Gradonačelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Gradskog vijeća, rješenja, upute i druge akte u skladu sa zakonom i odlukama Gradskog vijeća.

 

Članak 88.

Gradonačelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 86. ovog Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela.

 

Članak 89.

Upravna tijela Grada u izvršavanju zakona i drugih općih akata donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu županije.

Pri donošenju akata iz ovog članka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku ako posebnim zakonom nije propisan postupak pred tijelima Grada.

U skladu s odredbama Zakona o upravnim sporovima protiv pojedinačnog akta upravnih tijela Grada može se pokrenuti upravni spor.

U izvršavanju općih akata Gradskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su povjerene javne ovlasti.

 

Članak 90.

Pojedinačni akti kojim se rješava o obvezi razreza gradskih poreza, doprinosa i naknada koji pripadaju Gradu Senju donosi se po skraćenom upravnom postupku.

Upravno tijelo Grada u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća, donosi pojedinačne akte kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Na pojedinačne akte primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku i odredbe drugih zakona.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članaka može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Ličko – senjske županije.

U skladu s odredbama Zakona o upravnim sporovima protiv konačnog akta iz stavka 1. ovog članka može se pokrenuti upravni spor.

Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća i Gradonačelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

 

Članak 91.

Opći akti koje donosi Gradsko vijeće objavljuju se u "Službenom glasniku Grada Senja".

Opći akt stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave. Iznimno općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu danom objave.

Opći akt ne može imati povratno djelovanje.

 

X. JAVNOST RADA I ODGOVORNOST

 

Članak 92.

Rad Gradskog vijeća, Gradonačelnika i upravnih tijela Grada je javan.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Gradskog vijeća.

 

Članak 93.

Javnost rada Gradskog vijeća, Gradonačelnika i upravnih tijela osigurava se:

1. javnim održavanjem sjednica,

2. izvještavanjem i natpisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

3. objavljivanjem općih akata u "Službenom glasniku Grada Senja" i na web stranicama Grada Senja;

4. održavanjem konferencija za medije;

5. izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.

 

 

Članak 94.

Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonima i općim aktom Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće svojom odlukom određuje koji se podaci iz rada i nadležnosti Vijeća, Gradonačelnika i upravnih tijela ne mogu objavljivati jer predstavljaju tajnu, te način njihovog čuvanja.

 

XI. DONOŠENJE STATUTA GRADA

 

Članak 95.

Postupak za promjenu Statuta Grada pokreće se prijedlogom za promjenu Statuta.

Promjenu Statuta Grada može predložiti Gradonačelnik, radno tijelo i četvrtina članova Gradskog vijeća.

Prijedlog za promjenu Statuta upućuje se Odboru za Statut, Poslovnik i propise koji ga razmatra i uz mišljenje upućuje Gradskom vijeću.

Gradsko vijeće većinom glasova svih članova odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.

Između prethodne rasprave o prijedlogu za promjenu Statuta i odlučivanja o Statutu mora proći najmanje mjesec dana.

Gradsko vijeće može odlučiti da se o prijedlogu za promjenu Statuta prije utvrđivanja konačnog prijedloga provede javna rasprava.

 

Članak 96.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise može predložiti promjene Statuta radi usklađivanja Statuta sa zakonom bez prethodne rasprave.

 

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 97.

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Grada Senja i zakona uskladit će se sa odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u zakonom propisanom roku.

Do usklađivanja općih akata Grada Senja sa ovim Statutom primjenjivat će se važeći opći akti u onim odredbama koje nisu u suprotnosti sa Statutom, odnosno sa zakonom.

U slučaju da je odredba općeg akta suprotna odredbi zakona ili Statuta Grada Senja primijenit će se direktno odgovarajuća zakonska odredba, odnosno odredba Statuta.

 

Članak 98.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenom glasniku Grada Senja".

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Grada Senja ("Službeni glasnik Grada Senja", broj 6/01, 2/03).

 

KLASA: 012-03/09-01/01
URBROJ: 2125-03/01-09-01

Senj, 23. lipnja 2009.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA SENJA

 

Predsjednik
Željko Nekić

 

Vrh stranice

Panorama

Knjiga gostiju

Senjske besede

Foto galerija

Glagoljica

 
 
     
         
 
Grad Senj, Gradska uprava, Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 053/881-162, tel/fax 053/881-119
grad-senj@gs.t-com.hr
webmaster