Gradska uprava
Početna stranica      
 


Zemljopisni položaj

Gradska uprava

Povijest

Turizam

Međunarodna
suradnja

Obavijesti

Događaji

Kontakti

 
PRAVILNIK

o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Senj

 


Pravilnik za ispis (Klikni za Pravilnik , 188 kB)Na temelju članka 3. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Senja («Službeni glasnik Grada Senja», broj 2/06) Gradsko poglavarstvo Grada Senja na svojoj 45. sjednici održanoj, 12. travnja 2006.godine, donosi

P R A V I L N I K

o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Senja

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuje se unutarnje ustrojstvo gradskih upravnih tijela, način upravljanja unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, te radna mjesta, opis i vrsta poslova, stručna sprema i broj izvršitelja.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO UPRAVNIH TIJELA GRADA SENJA

Članak 2.

Upravna tijela Grada Senja su:

1. Opći upravni odjel,
2. Odjel za financije i gradski proračun,
3. Ured Grada

Članak 3.

U Općem upravnom odjelu ustrojavaju se kao unutarnje ustrojstvene jedinice:
a) Odsjek za gradsku imovinu
b) Odsjek za urbanizam, prostorno planiranje i komunalni sustav
c) Odsjek za gospodarstvo, poljoprivredu, investicije, malo i srednje poduzetništvo
d) Odsjek za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu,

III. NAČIN UPRAVLJANJA UNUTARNJIM USTROJSTVENIM JEDINICAMA

Članak 4.

Radom upravnih tijela Grada Senja rukovodi pročelnik koji za svoj rad odgovara Gradskom poglavarstvu.
Odsjekom upravlja voditelj koji za svoj rad odgovara pročelniku i Gradskom poglavarstvu.
Uredom Grada rukovodi pročelnik koji za svoj rad odgovora Gradskom vijeću i Gradskom poglavarstvu.

IV. RADNA MJESTA, OPIS I VRSTA POSLOVA, STRUČNA SPREMA I BROJ IZVRŠITELJA

Članak 5.
OPĆI UPRAVNI ODJEL

U Općem upravnom odjelu zaposlenici se raspoređuju po Odsjecima na slijedeći način:

PROČELNIK ODJELA
BROJ IZVRŠITELJA: 1

UVJETI: VII stupanj stručne spreme pravnog ili ekonomskog usmjerenja, 5 godina radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računalu, položen državni stručni ispit, probni rad 3 mjeseca

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:
• Rukovodi radom Općeg upravnog odjela,
• Osigurava zakonitost rada i odgovoran je za zakonitost rada i poslovanje Općeg upravnog odjela ,
• Podnosi izvješća o radu Općeg upravnog odjela Gradskom poglavarstvu i Gradskom vijeću,
• Izvršava ili osigurava izvršenje odluka gradonačelnika, Gradskog poglavarstva i Gradskog vijeća te kontrolira izvršenje istih,
• Izrađuje odnosno osigurava izradu prijedloga godišnjih, kratkoročnih i dugoročnih planova u djelatnostima koje su u nadležnosti Općeg upravnog odjela ,
• Prati zakone i druge propise u oblastima koje su u nadležnosti Općeg upravnog odjela , te upoznaje gradonačelnika sa zakonskim propisima koji bitno utječu na donošenje odluka iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave, a iz područja rada Općeg upravnog odjela ,
• Supotpisuje sve ugovore koje ovjerava gradonačelnik bez obzira da li istim ugovorima Grad Senj stječe prava ili obveze, a iz područja Općeg upravnog odjela ,
• Prati rad trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu Grada Senja, te predlaže mjere glede poboljšanja stanja a u okviru utvrđene politike Gradskog poglavarstva i Gradskog vijeća,
• Pokreće inicijative i daje prijedloge za unapređenje rada Općeg upravnog odjela
• obavlja i druge poslove po nalogu Gradskog poglavarstva

a) ODSJEK ZA GRADSKU IMOVINU

VODITELJ ODSJEKA ZA GRADSKU IMOVINU

BROJ IZVRŠITELJA: 1

UVJETI: VII stupanj stručne spreme pravnog usmjerenja, 3 godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, probni rad 3 mjeseca

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

• Prati zakonske i druge propise iz nadležnosti Općeg upravnog odjela te sudjeluje u izradi prijedloga općih i normativnih akata vezanih za rad istog Odjela,
• Rukovodi u postupku utvrđivanja i sređivanja vlasničkih odnosa na zemljištu (priprema dokumentacije i podnošenje zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole, ugovaranje izrade i provođenje parcelacionog elaborata, izrada investicijskog programa za pripremu zemljišta u slučaju da se zemljište otkupljuje, izrada prijedloga visine gradske rente za pripremu građevinskog zemljišta koja se naplaćuju svim investitorima prije izdavanja građevinske dozvole, izrada i priprema dokumentacije za prodaju ili davanje u zakup zemljišta u gradskom vlasništvu putem natječaja),
• Izrađuje sve ugovore koji se pripremaju u Gradskom upravnom odjelu, a vezani su za imovinu Grada
• Daje pravna tumačenja i savjete iz područja rada Općeg upravnog odjela , a vezano za imovinu Grada
• izrađuje prijedloge, kriterije i mjerila za korištenje postojećih poslovnih prostora te ispituje, prikuplja podatke i informacije o novim neiskorištenim poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Senja
• Vodi postupke glede otkaza ugovora zakupa stambenog i poslovnog prostora i javnih površina
• Izrađuje i provodi natječaje
• Provodi javnobilježničku ovjeru kupoprodajnih ugovora ili ugovora o zakupu
• Izrađuje i vodi katalog nekretnina u vlasništvu Grada Senja
• Izrađuje i vodi katalog nekretnina u vlasništvu Grada Senja koje se nalaze u zakupu ili najmu, u tom smislu prati rokove i predlaže radnje radi zaštite imovine Grada Senja
• Vodi podatke o poslovnom i stambenom prostoru u vlasništvu grada Senja te zaprima i obrađuje zahtjeve za poslovnim i stambenim prostorima
• vrši pripremne radnje i sudjeluje u provođenju postupaka davanja u zakup poslovnih prostora i najam stanova u vlasništvu Grada Senja
• Predlaže instrumente osiguranja imovine Grada prilikom sklapanja pravnih poslova u svezi iste
• Surađuje sa pravosudnim organima u svezi imovine Grada Senja,
• Obavlja savjetodavne poslove vezane za rad Komisija i Odbora Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva te natječajne komisije za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada
• Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika

UPRAVNI ILI VIŠI UPRAVNI REFERENT ZA PRISILNU NAPLATU
BROJ IZVRŠITELJA: 1

UVJETI: IV ili VI stupanj stručne spreme, 1 godina radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računalu, položen državni stručni ispit, probni rad 3 mjeseca

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

• Radi na prisilnoj naplati dospjelih potraživanja Grada Senja po osnovi neplaćene Komunalne naknade, komunalnog doprinosa, gradskih poreza, zakupnina, najamnina prema dužnicima, a sve prema podacima koje dobiva od nadležnih službi Grada.
• izrađuje prijedloge za pokretanje ovrhe
• vodi evidenciju i prati tijek naplate potraživanja u postupku pred sudom i u tom smislu surađuje s odvjetnikom Grada Senja
• Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka

b) ODSJEK ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I KOMUNALNI SUSTAV

VODITELJ ODSJEKA ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I KOMUNALNI SUSTAV

BROJ IZVRŠITELJA: 1

UVJETI: VII stupanj stručne spreme građevinskog usmjerenja, 3 godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računalu, položen državni stručni ispit, probni rad 3 mjeseca.

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

• Rukovodi radom Odsjeka za urbanizam, prostorno planiranje i komunalni sustav
• Odgovoran je za zakonitost rada Odsjeka
• Planira i organizira, nadzire i koordinira rad zaposlenika unutar Odsjeka,
• pročelniku Općeg upravnog odjela podnosi izvješća o radu Odsjeka, ,
• Koordinira i sudjeluje u postupku izrade prostornih planova,
• osigurava izradu cjelovitog kataloga ponuda prostornih i razvojnih mogućnosti koje Grad pruža domaćim i stranim investitorima,
• rukovodi i nadzire izradu planske i ostale dokumentacije,
• odgovoran je za stručni rad u svezi planova i projekata, poglavito za pripremu i prijedloge odluka
• Izrađuje, odnosno osigurava izradu, kontrolira i vodi evidenciju ugovora iz područja rada odsjeka te iste dostavlja na daljnji postupak pročelniku Općeg upravnog odjela ,
• Kontrolira sve troškove iz područja rada Odsjeka,
• Donosi rješenja o obvezi plaćanja komunalne naknade, komunalnog doprinosa te ostalih gradskih naknada i poreza
• Sukladno gradskim odlukama obrazlaže i predlaže nadležnim tijelima Grada Senja oslobađanje od naknade i poreza za pojedine obveznike,
• Zajedno sa Odsjekom za financije i gradski proračun prati naplatu u području gradskih naknada i poreza i po potrebi potiče i sudjeluje u provođenju postupka utuživanja i prinudne naplate sudskim putem te vodi postupke po žalbama,
• Prati rad komunalnog društva u vlasništvu Grada Senja, te pročelniku Općeg upravnog odjela predlaže mjere poboljšanja stanja u istom
• Vodi i koordinira projektnu organizaciju glede izgradnje komunalne infrastrukture,
• Predlaže zajedničke kriterije glede organizacije, standarda usluga, standarda troškova i cijena komunalnih usluga,
• obavlja tehničku pripremu materijala za Komisiju za prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
• obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka .

VIŠI ILI SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA VOĐENJE INVESTICIJA I ZAJEDNIČKE KOMUNALNE POTROŠNJE

BROJ IZVRŠITELJA: 1

UVJETI: VI ili VII stupanj stručne spreme građevinskog usmjerenja, 3 godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, probni rad 3 mjeseca.

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

Vođenje investicija

• izrađuje prijedloge godišnjih i srednjoročnih planova investicija Grada Senja, te sudjeluje u izradi istih planova od strane trgovačkih društava koji su u potpunom ili djelomičnom vlasništvu Grada Senja,
• Organizira i provodi radnje tijekom priprema realizacije investicija (utvrđivanje vlasničkih odnosa, priprema sve potrebne dokumentacija, pribavljanje potrebnih suglasnosti, podnašanja zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole, podnašanje zahtjeva za izdavanje građevne dozvole, i sl.)
• sudjeluje kod izrade pratećih dokumenata (studije) koje se imaju izraditi za svaku investiciju sa ciljem postizanja maksimalno prihvatljive cijene, kvalitete i efikasnosti u realizaciji pojedine investicije,
• Vrši pripremne radnje glede raspisivanja javnog nadmetanja i ostalih vidova ustupanja radova na realizaciji investicija,
• Sudjeluje u provođenju postupaka javnog nadmetanja za ustupanje radova na realizaciji investicija,
• Sudjeluje u izradi ugovora o izvođenju investicijskih radova,
• Vodi evidenciju, provodi ili osigurava provođenje nadzora izvršenih investicijskih radova i troškova, te predlaže suštinsku likvidaciju troškova investicije, a sve u slučajevima kada je investitor Grad Senj
• surađuje sa komunalnim trgovačkim društvima kada su ista društva investitori programa u komunalnom gospodarstvu te kada se isti financiraju i iz sredstava gradskog proračuna,
• Koordinira izvođenje investicijskih radova kada je investitor Grad Senj
• o tijeku izvođenja investicijskih radova pravovremeno izvješćuje pročelnika i voditelja Odsjeka
• Saziva tehničke preglede i vrši poslove u svezi primopredaje objekata kada je investitor Grad Senj,
• Odgovoran je za čuvanje ugovorne, tehničke i financijske dokumentacije svih izvedenih investicijskih radova Grada Senja,
• Podnosi izvještaj o konačnom obračunu izvršenih radova voditelju Odsjeka za urbanizam, prostorno planiranje i komunalni sustav, po potrebi pročelniku i Poglavarstvu
• obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika Općeg upravnog odjela .

Održavanje i čišćenje javno prometnih površina, prometnica, javnih pješačkih komunikacija, zelenih površina te čišćenje mora i plaža na području Grada

• Izrađuje katastar javno prometnih površina, prometnica, javnih pješačkih komunikacija, zelenih površina i plažnih površina koje su u planu i programu čišćenja i održavanja te vodi brigu o njihovoj komunalnoj opremljenosti
• Izrađuje prijedloge planova fizičkog i financijskog obima čišćenja i održavanja drugih javnih površina na području Grada Senja: groblja, fontane, zelene tržnice, autobusne čekaonice, sanacija divljih deponija i sl.
• Izrađuje katastar rasvjetnih tijela i brojila, prigodnih iluminacija i dekoracija, u svezi istoga prati utrošak el. energije, predlaže mjere glede racionalnijeg i učinkovitijeg korištenja energije te po potrebi predlaže hitne intervencija radi otklanjanja nedostataka i vršenja popravaka
• Izrađuje prijedloge planova fizičkog i financijskog obima čišćenja i održavanja, sve sukladno standardima i normativima čišćenja i održavanja
• Prati i kontrolira ugovoreni obim čišćenja i obavljenih radova, supotpisuje (parafira) račune o izvedenim radovima te o istom podnosi mjesečna i godišnja izvješća Poglavarstvu

Ostali poslovi

• Izrađuje prijedloge planova investicijskog i tekućeg održavanja poslovnih prostora i stambenog fonda u vlasništvu Grada Senja te vodi evidenciju, provodi ili osigurava provođenje nadzora izvršenih radova i troškova
• Priprema prijedloge i sudjeluje pri ugovaranju zajedničkog upravljanja zgradom u mješovitom vlasništvu
• Priprema prijedloge i sudjeluje pri ugovaranju osiguranja imovine stambenog fonda i poslovnih prostora
• u suradnji s komunalnim redarstvom prati stanje prometa na području Grada Senja, po potrebi inicira postupanje nadležnih tijela, poduzima mjere na održavanju prometne signalizacije i drugih uređaja kojim se utječe na promet
• Izrađuje godišnje ( po potrebi i hitne) planove za provođenje dezinsekcije i deratizacije te vršinje šinterske službe
• U svom radu naročito surađuje s ovlaštenim predstavnicima mjesnih odbora, komunalnim trgovačkim društvom, komunalnim redarstvom te drugim javnim službama na području Grada, a sve u funkciji što učinkovitijeg izvršavanja radnih zadataka iz svoje domene
• Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka za urbanizam, prostorno planiranje i komunalni sustav

VIŠI STRUČNI REFERENT ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

BROJ IZVRŠITELJA: 1

UVJETI: VI stupanj stručne spreme građevinskog usmjerenja, 3 godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, probni rad 3 mjeseca.

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

• za gradske investicije koordinira izradu idejnih, glavnih i izvedbenih projekata te provodi potrebne radnje za ishođenje građevinskih dozvola
• u postupku raspisivanja natječaja sudjeluje u izradi tehničke dokumentacije natječaja
• vodi i osniva izvorne evidencije naselja, ulica, kućnih brojeva i određivanje kućnih brojeva
• pravovremeno dostavlja Odjelu za financije i gradski proračun podatke potrebne za naplatu komunalnog doprinosa, prati provođenje naplate, poduzima potrebne radnje glede poboljšanja naplativosti te, ako se ostvare pretpostavke, daje prijedlog za naplatu sudskim putem
• provodi i izrađuje dokumente zaštite okoliša, priprema i izrađuje stručnu podlogu za planove intervencija u okoliš, sanacije ugroženih dijelova okoliša te procjene utjecaja na okoliš
• vodi i osniva katastar vodova
• vrši tehničku pripremu i otpremu materijala za sjednice Povjerenstva za pomorsko dobro
• Obavlja tehničke poslove za Komisiju za komunalne djelatnosti, luke, ceste, promet i veze.
• vrši i druge poslove po nalogu voditelja Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i upravljanje imovinom grada

STRUČNI SURADNIK ZA GOSPODARENJE PROSTOROM

BROJ IZVRŠITELJA: 1

UVJETI: VII stupanj stručne spreme ekonomskog usmjerenja, 1 godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, probni rad 3 mjeseca.

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

• koordinira izradom programa koji se kandidiraju za sufinanciranje ili predpristupne fondove, vodi svu dokumentaciju i prati provođenja programa
• Obavlja poslove pripreme podataka i dokumentacije graditeljskog nasljeđa s ciljem očuvanja i revitalizacije građevina i ambijenata graditeljskog nasljeđa;
• Izrađuje studije ekonomske opravdanosti otkupa napuštenih i ruševnih objekata u zaštićenoj gradskoj jezgri, kao i ostalih ruševnih i napuštenih objekta na području Grada Senja, za svaki pojedinačni objekt prikuplja dokumentaciju te vođenje evidencije o istim projektima;
• Izrada kataloga napuštenih objekata u ruralnim sredinama u svrhu revitalizacije istih i poticanja razvoja agroturizma – poticanje provođenja prostorno planske dokumentacije, odnosno izrada programa s analizom ekonomske opravdanosti;
• Sudjelovanje kod izrade prijedloga planova i analiza ekonomske opravdanosti
• Izrada nacrta prijedloga Plana ulaganja u komunalnu infrastrukturu i Plana nabave te praćenje njihova provođenja
• Provođenje postupka nadmetanja sukladno Zakonu o javnoj nabavi, te nabava sukladno o Uredbi o nabavi male vrijednosti;
• Izrađuje program upravljanja pomorskim dobrom te sudjeluje u postupku utvrđivanja granica pomorskog dobra.
• izrađuje izvješća o stanju u prostoru te predlaže mjere za unapređenje stanja u prostoru;
• Obavlja tehničke poslove za Komisiju za prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
• Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka.

UPRAVNI REFERENT ZA POSLOVNI I STAMBENI PROSTOR I KOMUNALNU NAKNADU

BROJ IZVRŠITELJA: 1

UVJETI: IV stupanj stručne spreme općeg, građevinskog, ekonomskog ili upravnog usmjerenja, 1 godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, probni rad 3 mjeseca

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

U oblasti poslovnog i stambenog prostora

• Izrađuje i dostavlja rješenja o visini najamnine odnosno zakupnine
• Vodi evidenciju i nadzire prikupljanje sredstava od kupoprodaje poslovnih i stambenih prostora
• kontrolira podatke iz ugovora o zakupu poslovnog prostora i ugovora o najmu stanova
• pravovremeno dostavlja Odjelu za financije i gradski proračun podatke potrebne za naplatu korištenja poslovnog i stambenog prostora, prati provođenje naplate, poduzima potrebne radnje glede poboljšanja naplativosti te, ako se ostvare pretpostavke, daje prijedlog za naplatu sudskim putem
• nadzire ostvarivanje ugovornih obveza, u slučajevima nepoštivanja ugovora inicira otkazivanje ugovora o zakupu odnosno najmu te, ako se ostvare pretpostavke, ukazuje na potrebu vođenja sudskih postupaka
• po potrebi sudjeluje u postupku deložacije

U oblasti komunalne naknade

• Vodi i ažurira evidenciju obveznika plaćanja te izdaje rješenja o visini komunalne naknade
• pravovremeno dostavlja Odjelu za financije i gradski proračun podatke potrebne za naplatu komunalne naknade, prati provođenje naplate, poduzima potrebne radnje glede poboljšanja naplativosti te, ako se ostvare pretpostavke, daje prijedlog za naplatu sudskim putem
• obavlja izvid na terenu te izmjeru površina na licu mjesta glede sređivanja podataka kod utvrđivanja obveze plaćanja komunalne naknade, te izrađuje zapisnike o izvršenoj izmjeri
• Vodi upravni postupak do donošenja rješenja o komunalnoj naknadi te postupak u povodu žalbe
• Izrađuje i dostavlja obavijesti o korekciji visine komunalne naknade
• Zaprima zahtjeve, vodi postupke, obrazlaže i predlaže nadležnim tijelima Grada Senja oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za pojedine obveznike
• Surađuje sa uredom za katastar i drugim subjektima a u smislu utvrđivanja stanja, ažuriranja podataka i olakšavanja postupka identificiranja novih obveznika plaćanja komunalne naknade
• Jedini je ovlašten i odgovoran za izmjenu baznih podataka obveznika plaćanja komunalne naknade

ostali poslovi

• obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka za urbanizam, prostorno planiranje i komunalni sustav

KOMUNALNI REDAR

BROJ IZVRŠITELJA: 3

UVJETI: IV ili VI stupanj stručne spreme općeg, ekonomskog, građevinskog, tehničkog, sanitarnog, upravnog ili poljoprivrednog usmjerenja, 1 godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, probni rad 3 mjeseca.

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

• obavlja poslove nadzora i kontrole nad provođenjem propisa Gradskog vijeća i njegovih organa a koji se odnose prvenstveno na kontrolu i sankcioniranje aktivnosti koje predstavljaju remećenje komunalnog reda na području Grada Senja
• obavlja poslove nadzora nad provođenjem propisa koji se osobito odnose na:
- održavanje čistoće i reda na javnim površinama,
- zaštitu okoliša (zaštita tla, voda, mora i zraka)
- korištenje javnih površina u smislu postavljanja kioska, pokretnih naprava, stolova i
stolica, reklamnih stupova i panoa, natpisa, spomenika, oznaka ulica, trgova i sl.
- skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada,
- komunalnu higijenu javnih objekata, kupališta, javnih WC-a, javnih tržnica i sl.
- uređenje gradilišta,
- držanje domaćih životinja i sl.
- vođenje evidencije postavljanja kućnih brojeva,
- vodi upravni postupak i donosi rješenja o poduzimanju mjera i radnji za održavanje
komunalnog reda
- nadzire rad dimnjačarske službe,
- izrađuje i podnosi prekršajne prijave nadležnom sudu,
- po potrebi organizira i pomaže ostalim nadležnim zaposlenicima Odsjeka za urbanizam,
komunalni sustav i upravljanje imovinom Grada u postupcima deložacije
- surađuje i potiče na suradnju inspekcijske službe koje nisu u nadležnosti Grada Senja, s
ciljem provođenja zakonskih propisa i odluka nadležnih tijela grada Senja
- obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka


UPRAVNI REFERENT ZA RAZREZ GRADSKIH POREZA

BROJ IZVRŠITELJA: 1

UVJETI: IV stupanj stručne spreme općeg ,ekonomskog ili građevinskog usmjerenja, 1 godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, probni rad 3 mjeseca

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

Gradski porezi

• vodi i ažurira podatke te izdaje rješenja o gradskim porezima sukladno Odluci o gradskim porezima
• pravovremeno dostavlja Odjelu za financije i gradski proračun podatke potrebne za naplatu gradskih poreza, prati provođenje naplate, poduzima potrebne radnje glede poboljšanja naplativosti te, ako se ostvare pretpostavke, daje prijedlog za naplatu sudskim putem
• vrši izvid na terenu te izmjeru površina na licu mjesta glede sređivanja podataka kod utvrđivanja obveze plaćanja komunalne naknade, te izrađuje zapisnike o izvršenoj izmjeri
• vodi upravni postupak oko donošenja rješenja o visini gradskih poreza te postupak u povodu žalbe
• zaprima zahtjeve, vodi postupke, obrazlaže i predlaže nadležnim tijelima Grada Senja oslobađanje od plaćanja gradskih poraza za pojedine obveznike
• surađuje sa uredom za katastar i drugim subjektima radi utvrđivanja stanja, ažuriranja podataka i olakšanja postupka i identificiranja novih obveznika plaćanja gradskih poreza,
• jedini je ovlašten i odgovoran za izmjenu baznih podataka obveznika plaćanja gradskih poreza

Javne površine

• obavlja pripremne radnje i sudjeluje u provođenju postupka javnog nadmetanja za ustupanje na korištenje javnih površina
• prema ugovorima o zakupu javne površine vrši zaduženja obveznika, pravovremeno dostavlja Odjelu za financije i gradski proračun podatke potrebne za naplatu korištenja javnih površina, prati provođenje naplate, poduzima potrebne radnje glede poboljšanja naplativosti te, ako se ostvare pretpostavke, daje prijedlog za naplatu sudskim putem
• po potrebi sudjeluje u postupku deložacije

Ostali poslovi

• vodi i ažurira evidenciju obveznika te donosi rješenja o plaćanju komunalnog doprinosa, spomeničke rente, koncesija i prava građenja, pravovremeno dostavlja Odjelu za financije i gradski proračun podatke potrebne za naplatu, prati provođenje naplate, poduzima potrebne radnje glede poboljšanja naplativosti te, ako se ostvare pretpostavke, daje prijedlog za naplatu sudskim putem
• prema ugovorima u svezi poljoprivrednog i građevinskog zemljišta vrši zaduženja obveznika, pravovremeno dostavlja Odjelu za financije i gradski proračun podatke potrebne za, prati provođenje naplate, poduzima potrebne radnje glede poboljšanja naplativosti te, ako se ostvare pretpostavke, daje prijedlog za naplatu sudskim putem.
• vrši tehničku pripremu i otpremu materijala za sjednice Komisije za komunalne djelatnosti, luke, ceste, promet i veze
• vrši i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka

UPRAVNI ILI VIŠI UPRAVNI REFERENT

BROJ IZVRŠITELJA: 1

UVJETI: IV ili VI stupanj stručne spreme društvenog ili ekonomskog usmjerenja, 1 godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, probni rad 3 mjeseca.

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

• obavljanje radnji u upravnom postupku do donošenja rješenja
• daje upute za obavljanje radnji u upravnom postupku do donošenja rješenja
• donošenje rješenja u jednostavnijim upravnim stvarima
• pribavlja katastarske podatke te vrši usporedbu istih sa stvarnim zemljišno knjižnim stanjem
• vodi propisane očevidnike
• vodi postupke radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vode službeni očevidnici
• obavlja tehničku pripremu i otpremu materijala za sjednice natječajne komisije za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Senja i za sjednice Komisija i Odbora Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva
• obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka

c) ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU, INVESTICIJE, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO

VODITELJ ODSJEKA
BROJ IZVRŠITELJA: 1

UVJETI: VII stupanj stručne spreme društvenog usmjerenja, 3 godina radnog iskustva, poznavanje rada na računalu, položen državni stručni ispit, probni rad 3 mjeseca

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

• rukovodi radom Odsjeka
• osigurava zakonitost rada i odgovoran je za zakonitost rada i poslovanja Odsjeka
• podnosi izvješća o radu Odsjeka Gradskom poglavarstvu i pročelniku Općeg upravnog odjela
• izvršava ili osigurava izvršavanje odluka gradonačelnika, Gradskog poglavarstva i Gradskog vijeće te kontrolira izvršenje istih
• prati zakone i propise iz oblasti gospodarstva i poduzetnika, usklađuje postojeće odluke sa zakonskim propisima te predlaže i provodi mjere za njihovu provedbu
• izrađuje nacrte prijedloga gradskih odluka i drugih podzakonskih akata vezanih uz gospodarstvo i poduzetništvo na području Grada Senja,
• u suradnji s tijelima državne i lokalne uprave, institucijama i drugim subjektima sudjeluje u izradi zajedničkih elaborata, planova i drugih akata vezanih za gospodarstvo (Ministarstvo gospodarstva, županijskim uredom za gospodarstvo, trgovačkim društvima, gospodarskom komorom, obrtničkom komorom, fakultetima i sl.)
• izrađuje prijedloge kriterija glede raspodjele poticajnih sredstava za razvoj gospodarstva i poduzetništva
• izrađuje prijedloge plana financiranja,
• prikuplja i provjerava poduzetničke ideje za pokretanje novog poslovanja ili uvođenje novih tehnologija kod postojećih poduzetnika
• pomaže potencijalnim i postojećim poduzetnicima u provođenju načina realizacije pojedinih poduzetničkih programa
• obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika

VIŠI ILI SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA INVESTICIJE, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO

BROJ IZVRŠITELJA: 1

UVJETI: VI ili VII stupanj stručne spreme ekonomskog usmjerenja, 1 godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, probni rad 3 mjeseca.

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

• izrada razvojnih programa i projekata za lokalnu samoupravu,
• davanje informacija o poticajnim mjerama koje mogu koristiti poduzetnici,
• davanje savjeta za vođenje poslovanja te pomoć u pripremi ili izradi poslovnih planova,
• organizacija seminara i drugih oblika dopunskog obrazovanja poduzetnika ili u poduzetništvu,
• vođenje dijela stručnih poslova poduzetnika,
• ostale konzultantske usluge,
• vrši tehničku pripremu i otpremu materijala za sjednice Komisije za gospodarstvo i obnovu
• obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka

VIŠI ILI SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDU

BROJ IZVRŠITELJA: 1

UVJETI: VI ili VII stupanj stručne spreme ekonomskog usmjerenja, 1 godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, probni rad 3 mjeseca.

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

• izrada razvojnih programa i projekata za lokalnu samoupravu,
• davanje informacija o poticajnim mjerama koje mogu koristiti poljoprivrednici i gospodarstvenici,
• davanje savjeta u gospodarstvu te pomoć u pripremi ili izradi poslovnih planova,
• organizacija seminara i drugih oblika dopunskog obrazovanja gospodarstvenika i poljoprivrednika,
• vođenje dijela stručnih poslova gospodarstvenika i poljoprivrednika,
• ostale konzultantske usluge,
• vrši tehničku pripremu i otpremu materijala za sjednice Komisije za poljodjelstvo i selo
• obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka.

d) ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU

VODITELJ ODSJEKA

BROJ IZVRŠITELJA: 1

UVJETI: VII stupanj stručne spreme ekonomskog ili društvenog usmjerenja, 3 godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računalu, položen državni stručni ispit, probni rad 3 mjeseca

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

• rukovodi radom Odsjeka
• osigurava zakonitost rada i odgovoran je za zakonitost rada i poslovanja Odsjeka
• podnosi izvješća o radu Odsjeka Gradskom poglavarstvu i pročelniku Općeg upravnog odjela
• izvršava ili osigurava izvršavanje odluka gradonačelnika, Gradskog poglavarstva i Gradskog vijeće te kontrolira izvršenje istih
• prati zakone i druge propise iz oblasti predškolskog odgoja, školstva, socijalne skrbi, kulture, športa i tehničke kulture
• izrađuje prijedloge gradskih odluka i drugih podzakonskih akata vezanih uz predškolski odgoj, školstvo, socijalnu skrb, kulturu, šport i tehničku kulturu na području Grada Senja, te izrađuje prijedloge kojima se usklađuje postojeće odluke sa zakonima i drugim propisima
• izrađuje prijedloge programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja, školstva, socijalne skrbi, kulture, športa i tehničke kulture
• inicira programe koji pospješuju razvoj kulture, športa i tehničke kulture na području Grada Senja te sudjeluje u kreiranju kulturne i športske politike Grada Senja
• izrađuje prijedlog socijalnog programa Grada Senja i osigurava njegovu provedbu,
• predlaže financiranje, sponzoriranje i druge vrste podrške projektima i programima u oblasti predškolskog odgoja, školstva, socijalne skrbi, kulture, športa i tehničke kulture
• izrađuje prijedloge godišnjih, kratkoročnih i dugoročnih planova i u drugim djelatnostima koje predstavljaju javne potrebe stanovnika Grada Senja
• prati zakone i druge propise u oblastima društvenih djelatnosti, te upoznaje gradonačelnika i pročelnika sa zakonskim propisima koji bitno utječu na donošenje odluke iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave
• prati rad ustanova iz područja predškolskog odgoja, školstva, socijalne skrbi, kulture, športa i tehničke kulture, poglavito onih kojima je Grad Senj osnivač ili jedan od osnivača
• vodi brigu o redovitom isplaćivanju proračunskih sredstava kojima se financiraju programi javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja, školstva, socijalne skrbi, kulture, športa i tehničke kulture
• obavlja administrativne i tehničke poslove za tijela mjesnih odbora
• dostavlja Odjelu za financije i gradski proračun podatke o odlukama koje sadrže određena financijska prava ili obveze te prati njihovu provedbu
• obavlja tehničku pripremu sjednice Komisije za naobrazbu, kulturu i šport, Komisije za rad, socijalnu skrb, zdravstvo, obitelj i mladež i Komisije za dodjelu stipendija Grada Senja,
• obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

STRUČNI REFERENT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU

BROJ IZVRŠITELJA: 1

UVJETI: IV stupanj stručne spreme društvenog ili ekonomskog usmjerenja, 1 godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, probni rad 3 mjeseca.

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

• surađuje kod izrade planova investicijskog i tekućeg održavanja te planova izgradnje novih poslovnih prostora koji su u funkciji predškolskog odgoja, školstva, socijalne skrbi, kulture, športa i tehničke kulture a u vlasništvu su Grada Senja,
• vodi brigu o provođenju planova i programa u oblasti predškolskog odgoja, školstva, socijalne skrbi, kulture, športa i tehničke kulture
• prima građane na području mjesnog odbora , te stranke upućuje nadležnim tijelima ili uočene probleme prenosi nadležnim upravnim tijelima Grada Senja, odnosno ostalim nadležnim tijelima i službama
• vodi brigu o provođenju planova i programa iz oblasti javnih potreba naročito dobrovoljnog vatrogastva, civilne zaštite i programa humanitarnih udruga koje se financiraju iz gradskog proračuna Grada Senja
• obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka

Članak 6.
ODJEL ZA FINANCIJE I GRADSKI PRORAČUN

U Odjelu za financije i gradski proračun zaposlenici se raspoređuju na slijedeći način:

PROČELNIK ODJELA

BROJ IZVRŠITELJA: 1

UVJETI: VII stupanj stručne spreme ekonomskog smjera, 5 godina radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računalu, položen državni stručni ispi, probni rad 3 mjeseca.

OPIS POSLOVA I RADNIH ZADATAKA:

• rukovodi i koordinira radom Odjela za financije i gradski proračun
• osigurava zakonitost rada i odgovoran je za zakonitost rada i poslovanje Odjela
• podnosi izvješća o radu Gradskom poglavarstvu i Gradskom vijeću,
• izvršava ili osigurava izvršavanje odluka gradonačelnika, Gradskog poglavarstva i Gradskog vijeća te kontrolira izvršenje istih
• prati zakone i druge propise u oblasti financija, te upoznaje gradonačelnika sa zakonskim propisima koji bitno utječu na donašanje odluka iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave
• kontrolira izvršavanje ugovora iz područja rada upravnih tijela grada Senja
• kontrolira i likvidira sve troškove iz nadležnosti upravnih tijela Grada Senja
• zastupa Odjel i savjetuje Gradonačelnika pred revizijskim organima
• izrađuje Nacrt prijedloga smjernica za izradu proračuna Grada Senja, izrađuje prijedloge drugih planova koji su u nadležnosti Odjela te potiče izradu i izmjene ostalih plansko financijskih dokumenata
• vrši procjenu očekivanog priljeva novčanih sredstava i dospjelih obveza tijekom godine, te predlaže mjere za racionalno korištenje sredstava
• prati razinu potrošnje, vodi brigu o solventnosti proračuna, ekonomizira slobodnim novčanim sredstvima
• Nadzire trošenje proračunskih sredstava svih korisnika proračuna u vlasništvu Grada Senja
• Obrađuje najsloženija pitanja glede proračunske potrošnje
• organizira rad na popisu imovine Grada Senja
• Korisnicima proračuna daje naputke u svezi izrade zahtjeva za osiguranje proračunskih sredstava
• obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika

STRUČNI REFERENT ZA GRADSKI PRORAČUN

BROJ IZVRŠITELJA: 1

UVJETI: IV ili VI stupanj stručne spreme općeg ili ekonomskog usmjerenja, 3 godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, probni rad 3 mjeseca

OPIS POSLOVA I ZADATAKA

• mjesečno podnosi izvješća pretpostavljenima o prihodima i rashodima pojedinih pozicija proračuna
• sudjeluje u izradi godišnjih, kratkoročnih i dugoročnih planova koji su u nadležnosti odjela
• temeljem smjernica za izradu proračuna sudjeluje u izradi prijedloga proračuna Grada u skladu sa zakonom o proračunu i ostalim propisima
• izrađuje tromjesečna izvješća i statistička izvješća za proračun i proračunske korisnike, polugodišnja izvješća i prijedloge završnog obračuna u skladu sa zakonskim propisima
• daje dnevna izvješća pročelniku odjela o financijskom stanju proračuna
• obavlja tehničku pripremu i otpremu materijala za sjednice Komisije za financije i gradski proračun i prati izvršavanje zaključaka komisije
• obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika

STRUČNI REFERENT

BROJ IZVRŠITELJA: 2

UVJETI: IV stupanj stručne spreme općeg ili ekonomskog usmjerenja, 1 godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, probni rad 3 mjeseca

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

• izdaje podlogu za knjiženje proračuna
• odgovoran je za usklađenost svih pomoćnih knjiga proračuna s glavnom knjigom
• koordinira i nadzire rad na sistemu AS 400 svih djelatnika
• obavlja kontrolu izdavanja svih rješenja i ugovora za prihode proračuna Grada i javnih ustanova
• odgovoran je za internu kontrolu automatske obrade podataka proračuna i svih javnih ustanova
• ima ovlaštenje bilanciranja svih računovodstvenih promjena
• zadužen je za knjigu imovine i glavni je koordinator godišnjeg popisa_
• izdaje podlogu za knjiženje svih javnih ustanova i trgovačkog društva
• kontrolira točnost knjiženja i zatvara protokol svih kupaca i dobavljača javnih ustanova i trgovačkog društva
• ima ovlaštenje bilanciranja svih računovodstvenih promjena i trgovačkog društva
• sudjeluje u sastavljanju financijskih planova javnih ustanova i trgovačkog društva
• mjesečno podnosi izvješća pretpostavljenima o prihodima i rashodima pojedinih pozicija javnih ustanova i trgovačkog društva
• zadužen je za knjigu imovine javnih ustanova i trgovačkog društva i glavni je koordinator godišnjeg popisa
• obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika

RAČUNOVODSTVENI REFERENT – BLAGAJNIK

BROJ IZVRŠITELJA: 1

UVJETI: IV stupanj stručne spreme općeg ili ekonomskog usmjerenja, 1 godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, probni rad 3 mjeseca

OPIS POSLOVA I RADNIH ZADATAKA:

• obračunava plaće za sve zaposlene djelatnike u proračunu Grada Senja i svim javnim ustanovama i trgovačkom društvu
• izdaje sve potvrde s temelja plaća za zaposlene u Gradskog upravi, javnim ustanovama i trgovačkom društvu, te izrađuje sve statističke izvještaje s tog osnova
• odgovoran je za provedbu propisa i zakona doprinosa i poreza kroz isplatu plaća sa izradom poreznih evidencija
• obrađuje podlogu s temelja mirovinskog i zdravstvenog osiguranja i odgovara za reviziju i dostavu obračuna i evidencija
• zadužen je za obračun poreza po odbitku pravilne primjene poreza na dohodak i dobit, te dostavlja potvrde svih obveznika za obrasce DOH, uz obvezno sastavljanje potrebnih obrazaca izvješćivanja Porezne uprave
• brine se o pravodobnom osiguranju potrebnih podataka za obračun plaća
• vodi sve poslove glavnih blagajni proračuna, javnih ustanova i trgovačkog društva
• knjiži sve ulazne račune proračuna javnih ustanova i trgovačkog društva
• obavlja plaćanja ulaznih računa proračuna javnih ustanova i trgovačkog društva
• obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika

RAČUNOVODSTVENI REFERENT
BROJ IZVRŠITELJA: 2

UVJETI: IV stupanj stručne spreme općeg ili ekonomskog usmjerenja, 1 godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, probni rad 3 mjeseca

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

• knjiži sve prihode, rashode i troškove proračuna, javnih ustanova i trgovačkog društva određenih kroz dnevne izvode FINA-e
• zatvara protokol svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za proračun Grada
• zadužen je za bilanciranje svih pomoćnih knjiga proračuna, javnih ustanova i trgovačkog društva
• zadužen je za pravilno arhiviranje cijele dokumentacije kompjuterske obrade_
• vrši unos svih ulaznih računa za proračun i sve javne ustanove te im daje protokol za knjiženje i dostavlja naredbodavateljima za odobrenje isplate
• vodi knjigu putnih naloga
• vodi evidenciju i poslove blagajne za potrošnju goriva po svakom prijevoznom sredstvu
• unosi mjesečne protokole knjiženja, naknada vanjskih suradnika, ugovora o radu, članova Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva
• vodi knjigovodstvo nabave i potrošnje materijala Dječjeg vrtića «Travica», piše i arhivira ugovore smještaja djece u Dječjem vrtiću «Travica»
• izrađuje podlogu računa boravka djece u Dječjem vrtiću po mjesečnim zaduženjima
• vodi analitiku potrošnje javne rasvjete po svakom potrošaču
• piše sve virmanske naloge i izlazne račune za proračun i javne ustanove koji nisu obrađeni automatskom obradom podataka
• obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika

Članak 7.
URED GRADA

U Uredu Grada zaposlenici se raspoređuju na slijedeći način:

PROČELNIK UREDA GRADA
BROJ IZVRŠITELJA: 1

UVJETI: VII stupanj stručne spreme pravnog ili ekonomskog usmjerenja, 5 godina radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računalu, položen državni stručni ispit, probni rad 3 mjeseca

OPIS POSLOVA I RADNIH ZADATAKA:

• rukovodi i koordinira radom Ureda Grada
• osigurava zakonitost rada i odgovoran je za zakonitost rada i poslovanje Ureda Grada
• podnosi izvješće o radu Ureda Grada Gradskom poglavarstvu i Gradskom vijeću
• izvršava ili osigurava izvršavanje odluka gradonačelnika, Gradskog poglavarstva i gradskog vijeća te kontrolira izvršenje istih
• u suradnji sa predsjednikom Gradskog poglavarstva i predsjednikom Gradskog vijeća, priprema dnevni red sjednica Gradskog poglavarstva i Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela, utvrđuje prijedloge odluka i izrađuje zapisnike sa istih sjednica
• izrađuje nacrte propisa odnosno prijedloge odluka koje donosi Gradsko vijeće odnosno Gradsko poglavarstvo ukoliko za isto nije izravno nadležan drugi upravni odjel gradske uprave
• upoznaje gradonačelnika sa zakonskim propisima koji bitno utječu na donošenje odluka iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave
• prati zakonske i druge propise iz oblasti lokalne samouprave
• prati propise te sudjeluje u izradi općih akata vezano za rad Ureda Grada
• obavlja tehničke i savjetodavne poslove vezane za rad komisija i odbora Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva
• vodi registar propisa Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva
• obavlja poslove vezane za objavljivanje akata u službenom glasniku te vodi evidenciju objave
• vodi evidenciju o postavljenim pitanjima vijećnika i brine se za učinkovitu dostavu odgovora
• skrbi o sadržajnoj i formalnoj usklađenosti prijedloga propisa sa stajalištima Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva
• organizira i koordinira kadrovske poslove
• izrađuje akte iz radnog odnosa
• obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika, Gradskog poglavarstva i Gradskog vijeća

PREDSTOJNIK UREDA GRADONAČELNIKA
BROJ IZVRŠITELJA: 1

UVJETI: VII stupanj stručne spreme društvenog smjera, 1 godina radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računalu, poznavanje dva strana jezika, položen državni stručni ispit, probni rad 3 mjeseca

• ovlaštena osoba za informiranje sukladno zakonskim propisima
• izrađuje i vodi brigu o katalogu informacija Grada Senja
• priprema službene sastanke gradonačelnika, po potrebi izrađuje promemorije
• na primjeren način priprema i organizira predstavljanje gradonačelnika javnosti
• obavlja stručne i organizacijske poslove protokola Grada Senja
• organizira predstavljanje Grada Senja u međunarodnim i međugradskim odnosima
• organizira izradu informativno propagandnog materijala koji ima za cilj kvalitetnu marketinšku aktivnost i prezentaciju Grada Senja
• obavlja primanja stranih i domaćih gostiju po nalogu gradonačelnika
• surađuje sa predstavnicima konzularnih i diplomatskih predstavništava
• surađuje sa sredstvima javnog izvješćivanja na državnoj i lokalnoj razini
• koordinira rad na pripremi svečanih proslava Grada, blagdana i drugih prigodnih okupljanja
• obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika, pročelnika Ureda Grada

ADMINISTRATIVNI REFERENT – ARHIVAR
BROJ IZVRŠITELJA: 1

UVJETI: IV stupanj stručne spreme općeg, ekonomskog ili upravnog usmjerenja, 1 godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, poznavanje strojopisa i rada na računalu, probni rad 3 mjeseca

OPIS POSLOVA I RADNIH ZADATAKA:

• zaprima zahtjeve stranaka, daje informacije građanima o podnescima i zahtjevima,
• prima poštu, istu klasificira i signira te vodi internu knjigu pošte, vodi urudžbeni zapisnik i ispisuje omote spisa
• obavlja poslove izlučivanja arhivske građe te sve administrativne poslove u svezi s tim
• obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika Ureda grada

ADMINISTRATIVNI REFERENT
BROJ IZVRŠITELJA:1

UVJETI: IV stupanj stručne spreme općeg, ekonomskog ili upravnog usmjerenja, 1 godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, poznavanje strojopisa i rada na računalu, probni rad 3 mjeseca

OPIS POSLOVA I RADNIH ZADATAKA:

• obavlja tehničku pripremu i otpremu materijala za sjednice Gradskog poglavarstva i Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela
• obavlja poslove prijepisa i umnožavanja materijala za potrebe istih
• obavlja uredske poslove i zadatke
• obavlja i ostale poslove po nalogu pročelnika Ureda Grada

INFORMATIČAR
BROJ IZVRŠITELJA:1

UVJETI: IV ili VI stupanj stručne spreme informatičkog smjera, 1 godina radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računalu, položen državni stručni ispit, probni rad 3 mjeseca

OPIS POSLOVA I RADNIH ZADATAKA:

• prati i održava informatičku opremu ( hardware) s odgovarajućim operativnim sustavom ( software) koji se koristi u poslovanju Grada Senja
• osigurava i redovito održava komunikacijske kanale i komunikacijsku opremu ( modema , ISDN linije, ADSL – a i sl. ) u svrhu neometanog funkcioniranja prijenosa podataka unutar informatičkog sustava Grada Senja
• osposobljava djelatnike za služenje informatičkom opremom
• kontinuirano prati unos podataka o poslovanju u informatički sustav te otklanja eventualne zastoje i greške
• održava informatičku opremu u skladu sa sigurnosnim i tehničkim zahtjevima
• obavlja redoviti i izvanredni back up podataka , te je odgovoran za pohranjene podatke
• skrbi o adekvatnoj zaštiti svih podataka, ovlašten je postavljati zaštitne šifre i druge mjere zaštite podataka, predlaže mjere zaštite protiv virusa i spywarea te drugih potencijalno opasnih programa, te uspostavlja potrebnu razinu zaštite ( firewall )
• obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

TELEFONIST
BROJ IZVRŠITELJA: 1

UVJETI: IV stupanj stručne spreme, 1 godina radnog iskustva u struci, probni rad 3 mjeseca

OPIS POSLOVA I RADNIH ZADATAKA:

• skrbi o dnevnom i tjednom rasporedu sastanaka i obveza gradonačelnika i njegovih zamjenika, te predsjednika Gradskog vijeća, kao i kvalitetnom prijemu stranaka i gostiju istih
• uspostavlja telefonske veze, upućuje pisma i telefakse
• obavlja poslove prijepisa i umnožavanja materijala za sjednice Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva i njihovih radnih tijela
• obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika Ureda Grada

EKONOM– DOSTAVLJAČ
BROJ IZVRŠITELJA: 1

UVJETI: IV stupanj stručne spreme, 1 godina radnog iskustva u struci, probni rad 3 mjeseca

OPIS POSLOVA I RADNIH ZADATAKA:

• obavlja nabavku potrošnog materijala, vodi brigu o skladištenju i korištenju istoga
• obavlja poslove dostave pošte
• obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika Ureda Grada

SPREMAČICA
BROJ IZVRŠITELJA 3

UVJETI: osnovna škola, bez radnog iskustva, probni rad 3 mjeseca

OPIS POSLOVA I RADNIH ZADATAKA:

• obavlja poslove čišćenja radnih prostorija
• održava čistoću okućnice zgrade Gradskog poglavarstva
• obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika Ureda Grada

PORTIR
BROJ IZVRŠITELJA: 1

UVJETI: IV stupanj stručne spreme, 1 godina radnog iskustva u struci, probni rad 3 mjeseca

OPIS POSLOVA I RADNIH ZADATAKA:

• usmjerava i informira stranke prigodom ulaska u zgradu
• evidentira ulaske i izlaske iz zgrade
• ima pravo zabraniti pristup u zgradu osobi za koju ocjenjuje da je pod utjecajem alkohola ili droge, ili koja pokušava unijeti u zgradu alkohol, pirotehnička sredstva, oružje, ili druge predmete pogodne za nanošenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja
• ima pravo zadržati osobu koja se nasilno ponaša ili drugačije remeti red i mir i predati je policiji

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Senja (Službeni glasnik Grada Senja broj 3/02,5/03,6/03).

Članak 9.

Pročelnici gradskih upravnih tijela, rasporediti će zaposlenike u gradskoj upravi sukladno člancima 5., 6. i 7 ovog Pravilnika u roku od 8 dana od stupanja na dužnost.
Zaposlenici u upravnim tijelima Grada Senja rasporedit će se trajno na radna mjesta ukoliko ispunjavaju uvjete iz članka 5., 6. i 7 Pravilnika.
Zaposlenici koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 5., 6. i 7 rasporedit će se na radna mjesta na određeno vrijeme ili do ispunjenja uvjeta.
Zaposlenici koji nemaju položen državni stručni ispit a budu raspoređeni na radna mjesta za koja se u posebnim uvjetima predviđa isto, dužni su u roku od jedne godine položiti traženi ispit. Ukoliko zaposlenik ne položi potrebni stručni ispit u roku od godinu dana od dana raspoređivanja prestaje mu radni odnos.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Senja» i oglasnoj ploči Grada Senja.

Klasa:
Urbroj:
Senj, 12. travnja 2006.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA SENJA

Gradonačelnik
Zlatko Modrić,ing.

  Vrh stranice  

Panorama

Knjiga gostiju

Senjske besede

Foto galerija

Glagoljica

 
 
     
 
Grad Senj, Gradska uprava, Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 053/881-162, tel/fax 053/881-119
grad-senj@gs.t-com.hr
webmaster