Gradska uprava
Početna stranica      
 


Zemljopisni položaj

Gradska uprava

Povijest

Turizam

Međunarodna
suradnja

Obavijesti

Događaji

Kontakti

   

ODLUKA
o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Senja


Odluka za ispis (Klikni za Odluku , 51 kB)


Na osnovi članka 35. i 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05) i članka 23. Statuta Grada Senja («Službeni glasnik Grada Senja», broj 6/01,2/03) Gradsko vijeće Grada Senja na 8. sjednici, održanoj 26. siječanja 2006. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Senja

 

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada Senja te druga pitanja značajna za njihovo ustrojstvo i rad.

 

Članak 2.

U upravnim tijelima Grada Senja se obavljaju upravni, stručni i drugi poslovi iz njegova samoupravnog djelokruga te upravni, stručni i drugi poslovi državne uprave (u nastavku teksta: poslovi) sukladno zakonu i drugim propisima.

 

Članak 3.

Upravna tijela ustrojavaju se u skladu s rasporedom i opsegom poslova te prema srodnosti, organizacijskoj povezanosti i potrebi učinkovitog obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga grada, učinkovitog rukovođenja njihovim radom i odgovornosti u radu.

Unutarnje ustrojstvo upravnih tijela grada, nazivi radnih mjesta s opisom poslova potrebnim za njihovo obavljanje, broj dužnosnika, službenika i namještenika koji te poslove obavljaju te druga pitanja od značaja za rad upravnog tijela i upravljanje poslovima uređuju se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu što ga donosi Gradsko poglavarstvo.

 

Članak 4.

Sredstva za rad tijela iz članka 1. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Grada Senja i iz drugih prihoda u skladu sa Zakonom.

 

II. TIJELA GRADSKE UPRAVE

Članak 5.

Upravna tijela Grada Senja su:

 

  1. Opći upravni odjel,
  2. Odjel za financije i gradski proračun,
  3. Ured Grada.

 

III. DJELOKRUG POSLOVA UPRAVNIH TIJELA GRADA SENJA

Opći upravni odjel

Članak 6.

Općim upravnim odjelom upravlja pročelnik koji je za svoj rad odgovoran Gradskom poglavarstvu.

Pročelnik općeg upravnog odjela može biti voditelj jednog od odsjeka.

Članak 7.

U Općem upravnom odjelu ustrojavaju se kao unutarnje ustrojstvene jedinice slijedeći Odsjeci:

a) Odsjek za gradsku imovinu

b) Odsjek za prostorno planiranje i komunalni sustav

c) Odsjek za gospodarstvo, poljoprivredu, investicije, malo i srednje poduzetništvo

d) Odsjek za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu,

Odsjekom upravlja voditelj odsjeka koji za svoj rad odgovara pročelniku i Gradskom poglavarstvu.

 

Članak 8.

Opći upravni odjel obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

- osiguravanje uvjeta za gospodarenje, zaštitu i upravljanje prostorom Grada Senja, kroz rad nadležnih službi, prostorno planiranje i uređenje u cilju razvoja gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti na području Grada

- utvrđivanje prijedloga politike gospodarenja prostorom i ostalim resursima Grada Senja kroz urbanističko planiranje i uređenje prostora.

- funkcioniranje i razvoj komunalnog gospodarstva (obavljanje komunalnih djelatnosti i održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne ispravnosti, koordinacija rada pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju pojedine komunalne djelatnosti, donošenje programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture),

- planiranje i usklađivanje planova u komunalnoj djelatnosti te izrada prijedloga godišnjih i višegodišnjih planova iz oblasti komunalnog gospodarstva,

- izvršavanje ili osiguravanje izvršavanja odluka Gradskog vijeća, poglavarstva i njihovih radnih tijela

- zaštita, upravljanje i nadzor nad gradskom imovinom, stručan rad tijekom pripreme realizacije razvojnih planova u postupku utvrđivanja vlasničkih odnosa na zemljištu, izrada i priprema dokumentacije u svim postupcima glede nekretnina u gradskom vlasništvu, nadzor nad zakupom poslovnih prostora i najmom stanova u vlasništvu Grada Senja, kao i vođenje popisa stanova, najmodavaca, najmoprimaca i visine najamnine

- vođenje središnje evidencija svih ugovora koji utvrđuju materijalno financijska prava i obveze te praćenje i osiguravanje njihovog izvršenja

- koordinaciju sa tijelima, ustanovama i trgovačkim društvima u čijoj nadležnosti je izgradnja i održavanje infrastrukture i drugih javnih prostora od interesa za Grad Senj (telefon, elektrodistributivna mreža, državne i županijske ceste, luke, kupališta, more i dr.),

- razvoj i poticanje gospodarstva, poljoprivrede, malog i srednjeg poduzetništva

- uređenje, održavanje i nadzor nad korištenjem javnih površina, javnih prometnih površina te mora i plaža na području Grada Senja

- provođenje komunalnog reda,

- zaštita i unapređenje okoliša i zdravlja svih građana (neposredne mjere zaštite, edukacija djece i stanovništva, akcije popularizacije programa održivog razvoja i dr.),

- osiguravanje lokalnih potreba stanovnika u oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe, u onom dijelu koji se financira iz gradskog proračuna

- osiguravanje lokalnih potreba stanovnika u oblasti kulture (utvrđivanje i praćenje programa javnih potreba u kulturi, financiranje redovne djelatnosti ustanova kulture, udruga i drugih organizacija koje realiziraju programe od značaja za Grad Senj),

- osiguravanje lokalnih potreba stanovnika u oblasti športa i tehničke kulture (utvrđivanje i praćenje programa javnih potreba, financiranje redovne djelatnosti ustanova, udruga i drugih organizacija koje realiziraju programe od značaja za Grad Senj)

- osiguravanje lokalnih potreba stanovnika u oblasti socijalne skrbi i zdravstva (sukladno socijalnom programu Grada Senja), kao i u oblasti obrazovanja i znanosti,

- poticanje i razvoj mjesne samouprave

 

Odjel za financije i gradski proračun

Članak 9.

Odjelom za financije i proračun upravlja pročelnik koji je za svoj rad odgovoran Gradskom poglavarstvu.

 

Članak 10.

Odjel za financije i proračun obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

- izradu i izvršenje proračuna Grada, vođenje knjigovodstva, te vođenje platnog prometa putem računa Grada.

- izradu mjesečnih Izvješća o financijskom poslovanju Proračuna i tijela gradske uprave te izrada Nacrta periodičnih obračuna proračuna i Nacrta završnog računa Proračuna,

- dnevno primanje računa Proračuna iz Financijske agencije (FINA), praćenje pravilnosti njihova terećenja i odobrenja te dnevno izvješćivanje gradonačelnika o stanju računa Proračuna

- izvršavanje ili osiguravanje izvršavanja odluka Gradskog vijeća, poglavarstva i njihovih radnih tijela

- izradu nacrta plansko financijskih dokumenata Grada Senja

- izradu Nacrta odluke o izvršavanju proračuna i Odluke o završnom računu Proračuna

- praćenje i procjenu očekivanog priliva sredstava u Proračun po mjesecima, praćenje ostvarenja istog, te izrada prijedloga mjesečne dinamike proračunskih izdataka

- financijsko praćenje investicija Grada Senja u suradnji s Odsjekom za prostorno planiranje i komunalni sustav

- utvrđivanje obveznika i razrez lokalnih poreza i naknada koji su prihod proračuna Grada Senja, kao i prisilnu naplatu istih,

- utvrđivanje obveznika i razrez komunalne naknade, komunalnog doprinosa, kao i prisilnu naplatu istih,.

- kontrola i vođenje materijalno financijske situacije i obveza izvršenja ugovora

- organiziranje rada na popisu osnovnih sredstava i sitnog inventara u vlasništvu Grada Senja

- vođenje financijskog i materijalnog knjigovodstva Ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu Grada Senja, a koje nemaju za to osposobljene službe,

 

Ured Grada 

Članak 11.

Radom Ureda Grada rukovodi pročelnik koji je za svoj rad odgovoran Gradskom poglavarstvu i Gradskom vijeću.

Pročelnik Ureda grada može biti tajnik grada.

 

Članak 12.

Ured Grada obavlja stručne, pravne, protokolarne, savjetodavne i administrativno-tehničke poslove u svezi sa radom Gradskog poglavarstva i Gradskog vijeća te njihovih radnih tijela

U Uredu Grada se obavljaju poslovi koji se naročito odnose na:

•  sazivanje i održavanje sjednica Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i njihovih radnih tijela te izradu donesenih odluka, drugih akata te izradu zapisnika s istih.

•  izvršavanje ili osiguravanje izvršavanja odluka Gradskog vijeća, poglavarstva i njihovih radnih tijela

•  zakonitost i kvalitetu akata i drugih materijala koji se dostavljaju Gradskom vijeću, Poglavarstvu i njihovim radnim tijelima na raspravu

•  izradu akata koje donosi Poglavarstvo odnosno pripremu prijedloga akata koje donosi Gradsko vijeće, ukoliko za isto nije izravno nadležan drugi upravni odjel,

•  usklađenost svih prijedloga i propisa sa stavovima, odlukama i drugim aktima Poglavarstva i Gradskog vijeća

•  sudjelovanje na radnim sastancima gradonačelnika, drugih članova Poglavarstva i čelništva Gradskog vijeća s drugim subjektima

•  kontrolu svih akata koji se izrađuju u općem upravnom odjelu

•  radne odnose i ostvarivanje prava iz radnih odnosa djelatnika u Gradskoj upravi, disciplinske postupke, poslove kadrovske evidencije djelatnika te druge poslove koji su u svezi s primjenom propisa iz radnih odnosa.

•  provođenje nadzora nad primjenom propisa uredskog poslovanja

•  vođenje pisarnice i arhive,

•  predstavljanje Grada Senja u međunarodnim i međugradskim odnosima

•  gradski protokol te raspored sastanaka i obveza gradonačelnika, članova Poglavarstva i čelništva Gradskog vijeća

•  odnosi s javnošću te poslovi prijema gostiju, delegacija i poslovnih partnera

•  planiranje, projektiranje, izgradnja i uspostavljanje informacijskih sustava, upravljanje radom računskog sustava te edukacija korisnika informatičke opreme

•  održavanje poslovnog prostora Gradske uprave u smislu čišćenja, čuvanja poslovnog prostora koje koriste djelatnici Gradske uprave

•  rad portirske službe

 

 

IV. ORGANIZACIJA I NAČIN RADA ORGANA GRADSKE UPRAVE

Članak 13.

Pročelnike Općeg upravnog odjela i Odjela za financije i gradski proračun te Pročelnika Ureda Grada imenuje Gradsko poglavarstvo Grada Senja na temelju javnog natječaja na način i pod uvjetima reguliranim važećim zakonskim propisima .

 

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke donijet će se Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu sukladno članku 3. stavku 2. ove odluke.

Djelatnici organa gradske uprave nastavljaju raditi na poslovima zatečenim na dan stupanja na snagu ove Odluke do donošenja rješenja o rasporedu sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu iz stavka 1. ovog članka.

 

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grad Senja («Službeni glasnik Grada Senja», broj 6/01,5/05).

 

Članak 16.

Ova Odluka objavit će se u «Službenom glasniku Grada Senja», a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

 

Klasa: 021-06/06-01/01
Urbroj: 2125-03/01-06-01
Senj, 26. siječnja 2006.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA SENJA

 

Predsjednik
Gradskog vijeća
Željko Nekić

       
Vrh stranice

Panorama

Knjiga gostiju

Senjske besede

Foto galerija

Glagoljica

 
 
     
   
 
Grad Senj, Gradska uprava, Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 053/881-162, tel/fax 053/881-119
grad-senj@gs.t-com.hr
webmaster