KATALOG NFORMACIJA GRADA SENJA - Gradska uprava
Početna stranica      
 
 


Zemljopisni položaj

Gradska uprava

Povijest

Turizam

Međunarodna
suradnja

Obavijesti

Događaji

Kontakti

   

KATALOG NFORMACIJA GRADA SENJA I ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


KATALOG INFORMACIJA GRADA SENJA za ispis ( PDF, 91 KB)

Obrazac zahtjeva za pristup informaciji za ispis ( PDF, 72 KB)

 

KATALOG INFORMACIJA GRADA SENJA

 

I. UVODNE ODREDBE

– SADRŽAJ KATALOGA

1. Ovaj Katalog informacija sadrži pregled informacija koje posjeduje, s kojima raspolaže ili koje nadzire Grad Senj i to kako slijede:

a)  pregled informacija
b)  opis sadržaja informacija
c)  namjena informacija
d)  način osiguravanja prava na pristup informacija
e)  vrijeme osiguravanja prava na pristup informacijama.

Katalog informacija sadrži i odredbe o web stranicama Grada Senja (www.senj.hr).

2. Informacije iz ovoga kataloga, koje se odnose na rad ili proizlaze iz rada tijela i službi Grada Senja odnose se na vrijeme od početka funkcioniranja, odnosno konstituiranja Grada Senja kao posebne jedinice lokalne samouprave tj. od 1994. godine do dana konstituiranja prvog Gradskog vijeća Grada Senja, pa dalje.

 

II. PREGLED INFORMACIJA

3. Grad Senj posjeduje informacije, raspolaže se informacijama ili nadzire informacije o:

A)  postupku izbora i sastavu Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela
B)  radu i aktima Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela
C) sklopljeni sporazumi s gradovima prijateljima
D)  imovini Grada Senja
E)  financijskom poslovanju Grada Senja
F)  postupcima nabave, radova i usluga za Grad Senj
G) urbanističkoj namjeni prostora i prostornom planiranju Grada Senja,
H)  danim koncesijama i koncesijskim odobrenjima
I) danim odobrenjima za korištenje javnih površina
J)  obveznicima poreza, doprinosa i naknada Grada Senja,
K)  stanovima i najmu stanova u Gradu Senju
L)  postupku izbora i sastavu vijeća tijela mjesne samouprave
M) dokumentacija o suradnji s nevladinim udrugama
N)  očevidnik korisnika socijalnog programa Grada Senja
O)  dužnosnicima i drugim izabranim osobama, te službenicima i namještenicima Grada Senja

 

III. OPIS SADRŽAJA INFORMACIJA

 

A)  Postupak izbora i sastav Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela

Informacije iz ove podtočke sadržane su u dokumentaciji koja se odnosi na navedene izbore (zapisnici i drugo).
Ta dokumentacija sadrži i pojedinačne akte o izborima, a ti akti objavljeni su u „Službenim novinama Ličko-senjske županije“ ili «Službenom glasilu Grada.
Navedena dokumentacija nalazi se u Uredu Grada.

B)   Rad i akti Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela

Informacije iz ove podtočke sadržane su u zapisnicima sjednica navedenih tijela.
Zapisnici sjednica Gradskog vijeća sadrže u prilogu i sve opće i pojedinačne akte donesene na sjednicama.
Svi opći, te određeni pojedinačni akti doneseni na sjednicama iz prethodnog stavka objavljeni su u „Službenim novinama Ličko-senjske županije“, odnosno Službenom glasilu Grada. Zapisnici sjednica Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela nalaze se u Uredu Grada.

C)   Sklopljeni sporazumi s gradovima prijateljima

Informacije iz ove podtočke nalaze se u Uredu Grada Senja.

D)  Imovina Grada Senja

Imovina Grada Senja sastoji se od pravnih osoba u vlasništvu Grada Senja, nekretnina i pokretnih stvari, te novčanih sredstava. Informacije o pravnim osobama u vlasništvu Grada Senja sadržane su u osnivačkim aktima tih pravnih osoba, te drugim podacima od kojih se neki nalaze u Uredu Grada, a neki podaci kod navedenih pravnih osoba.
Pojedini osnivački akti iz prethodnog stavka objavljeni su u „Službenim novinama Ličko-senjske županije“ i Službenom listu Grada. Informacije o nekretninama sastoje se od podataka o zemljištu, poslovnim prostorima, stanovima koji su u vlasništvu Grada Senja.
Dokumentacija o navedenom nalazi se pri Općinskom sudu u Senju, zemljišno knjižnom odjelu, a neka dokumentacija i u Općem upravnom odjelu Odsjeku za gradsku imovinu Grada Senja.
Dokumentacija o najmu i zakupu nalazi se u Općem upravnom odjelu Odsjeku za gradsku imovinu a neka u Uredu Grada (uz zapisnike ili u arhivi)

E)   Financijsko poslovanje Grada Senja

Informacije iz ove podtočke sadržane su u Proračunima Grada Senja a ta dokumentacija nalazi se u Odjelu za financije i gradski proračun Grada Senja. Određena dokumentacija iz prethodnog stavka nalazi se u Uredu Grada (uz zapisnike ili u arhivi).
Proračun i drugi financijski akti iz predhodnog stavka objavljeni su u „Službenim novinama Ličko-senjske županije“.

F)   Postupci i nabave roba, radova i usluga za Grad Senj

Informacije iz ove podtočke sadržane su u dokumentaciji o postupcima nabave roba, radova i usluga za Grad Senj, a ta se dokumentacija nalazi u Općem upravnom odjelu Odsjeku za urbanizam, prostorno planiranje i komunalni sustav gdje se provodi i postupak javne nabave. Određena dokumentacija koja se odnosi na akte s kojima se odlučuje o pristupanju postupcima javne nabave, nalazi se u Uredu Grada (uz zapisnike ili u arhivi).

G)  Urbanistička namjena prostora i prostorno planiranje Grada Senja

Informacije iz ove podtočke sadržane su u urbanističkim planovima koje je donijelo Gradsko vijeće Grada Senja, a ta se dokumentacija nalazi u Općem upravnom odjelu, Odsjeku za gradsku imovinu.
Određena dokumentacija, koja se odnosi na postupak odlučivanja o aktima iz prethodnog stavka, nalazi se u Uredu Grada (uz zapisnike ili u arhivi). Normativne odredbe prostornih planova (odredbe o donošenju i provedbene odredbe) objavljene su u Službenom glasilu Grada.

H)   Koncesije i koncesijska odobrenja

Informacije iz ove podtočke sastoje se iz dokumentacije o koncesijama za obavljanje djelatnosti komunalnih i drugih gospodarskih djelatnosti te o koncesijskim odobrenjima na pomorskom dobru na području Grada Senja. Dokumentacija o koncesijama za obavljanje komunalnih djelatnosti nalazi se u Općem upravnom odjelu Odsjeku za urbanizam, prostorno planiranje i komunalni sustav Grada Senja.
Dokumentacija koja se odnosi na koncesijska odobrenja na pomorskom dobru nalazi se u Općem upravnom odjelu.

I)   Odobrenja za korištenje javne površine

Dokumentacija u vezi s korištenjem javnih površina sastoji se od akata o postupku davanja na korištenje javnih površina (raspisivanje i provedba natječaja , ugovori o korištenju istih) a ta dokumentacija nalazi se u Općem upravnom odjelu.

J)  Obveznici poreza, doprinosa i naknada Grada Senja

Dokumentacija o obveznicima poreza, doprinosa i naknada Grada Senja sastoji se od podataka o obveznicima poreza, obveznicima komunalnog doprinosa, komunalne naknade, te obveznicima naknade z koncesije i koncesijska odobrenja.
Dokumentacija o obveznicima poreza nalazi se u Odjelu za financije a dokumentacija o obveznicima plaćanja navedenih doprinosa i naknada nalazi se u Odjelu za financije, te u drugim mjerodavnim odjelima (Općem upravnom odjelu)

K)   Stanovi i najam stanova u Gradu Senju

Grad Senj vodi evidenciju o davanju u najam stanova na području Grada Senja. Informacije o navedenim podacima popis stanova, najmodavaca, najmoprimaca i visina najamnine nalaze se u Općem upravnom odjelu.

L)   Izbor i sastav vijeća tijela mjesne samouprave

Informacije iz ove podtočke sastoje se od dokumentacije koja se odnosi na izbor Vijeća mjesnih odbora na području Grada Senja. Dokumentacija o navedenom nalazi se u Uredu Grada i Općem upravnom odjelu, Odsjeku za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu.

M)   Dokumentacija o suradnji s nevladinim udrugama

Informacije iz ove podtočke sastoje se od dokumentacije koja se odnosi na programe nevladinih udruga koji se financiraju iz Proračuna Grada Senja. Dokumentacija o navedenom nalazi se u Općem upravnom odjelu i Odjelu za financije i gradski proračun.

N)   Očevidnik korisnika Socijalnog programa Grada Senja

Informacije iz ove podtočke sastoje se od dokumentacije koja se odnosi na prava po socijalnom programu koja se mogu ostvariti u Gradu Senju i njihove korisnike.
Dokumentacija o navedenom nalazi se u Općem upravnom odjelu.

O)   Dužnosnici i druge izabrane osobe, te službenici i namještenici Grada Senja

Informacije iz ove podtočke sadrže odgovarajuće osobne podatke o dužnosnicima i drugim izabranim osobama, te o službenicima i namještenicima. Informacije iz prethodnog stavka sadrže i podatke koji se odnose na postupak izbora, odnosno prijama u radni odnos, raspoređivanja na radno mjesto, te ostvarivanje određenih prava iz radnog odnosa.
Navedena dokumentacija nalazi se u Uredu Grada, a pravo na pristup tim informacijama propisano je specijalnim Zakonom o zaštiti osobnih podataka („NN“. broj 103/03).

 

IV. NAMJENA INFORMACIJA

Namjena informacija u smislu ovog kataloga je osiguravanje prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.


V. NAČIN OSIGURAVANJA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama iz ovog kataloga ostvaruje se na način i u postupku propisanom Zakonom o pravu na pristup informacijama (posebno obrazloženje pod podtočkom o pregleda informacija).

 

VI. VRIJEME OSIGURAVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama iz ovog kataloga ostvaruje se u rokovima u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama.

 

VII. WEB STRANICA GRADA SENJA (www.senj.hr)

Na web stranici Grada Senja nalaze se podaci o Gradskoj upravi, koji se odnose na podatke o sastavu Gradskog vijeća, Gradonačelniku, njihovim radnim tijelima, upravnim odjelima Grada i Uredu Grada, podaci o ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Senja, podaci o tijelima mjesne samouprave i mjesnim odborima, podaci o turističkim zajednicama na području Grada Senja. Na stranici se može naći i Prostorni plan Grada Senja, objavljeni natječaji Grada Senja, različiti dokumenti i obrasci.

Klasa: 008-01/10-01/01
Ur. Broj:2125-03/03-10-03
Senj, 4. siječnja 2010.

Gradonačelnik
Darko Nekić, prof.


Vrh stranice

Panorama

Knjiga gostiju

Senjske besede

Foto galerija

Glagoljica

 
 
     
         
 
Grad Senj, Gradska uprava, Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 053/881-162, tel/fax 053/881-119
grad-senj@gs.t-com.hr
webmaster