Događaji - KOMUNALNA NAKNADA - PRIJAVA NASTANKA OBVEZE
Početna stranica  
 


Zemljopisni položaj

Gradska uprava

Povijest

Turizam

Međunarodna
suradnja

Obavijesti

Događaji

Kontakti

   

KOMUNALNA NAKNADA - PRIJAVA NASTANKA OBVEZE

(Senj, 17. veljače 2011.)


REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA


GRAD SENJ
OPĆI UPRAVNI ODJEL

Senj, 4. VELJAČE 2011.

 

O B A V I J E S T

 

Poštovani!

Zakonom o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95,109/95-uredba, 21/96-Uredba,128/99,57/00,129/00,59/01,26/03- proč. tekst, 82/04,110/04 - redba, 178/04,38/09 i 79/09) propisano je da su obveznici plaćanja komunalne naknade (vlasnici ili korisnici nekretnina – stanovi, poslovni prostori, garaže…) dužni, u roku od 15 dana od dana nastanka obveze (izgradnja, kupnja) ili promjene osobe obveznika, istu prijaviti Upravnom tijelu nadležnom za komunalno gospodarstvo jedinice lokalne samouprave na području gdje se nekretnina nalazi.

Za Grad Senj to je Opći upravni odjel, Odsjek za urbanizam, prostorno planiranje i komunalni sustav.

Analizom evidencija s kojima raspolaže Grad Senj uočena je pojava neprijavljivanja nastanka obveze plaćanja komunalne naknade od strane pojedinih vlasnika ili korisnika nekretnina, posebice kod slučajeva promjene vlasnika nekretnine.

Naime, prijavom promjene podataka o vlasništvu nekretnine koja se obavi kod distributera električne energije (HEP) odnosno isporučitelja vodne usluge (Komunalac d.o.o.) nije ispunjena zakonska obveza prijave podataka nastanka obveze plaćanja komunalne naknade.

Zakonom je također propisano da će se svaka fizička ili pravna osoba koja ne prijavi nastanak obveze plaćanja komunalne naknade kazniti novčanom kaznom u visini godišnje obveze komunalne naknade.

Inače Zakonom je propisano da je komunalna naknada prihod proračuna jedinice lokalne samouprave. Sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja ovih komunalnih djelatnosti odvodnja atmosferskih voda,održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina,održavanje nerazvrstanih cesta održavanje groblja i krematorija, javna rasvjeta.

Na osnovi navedenog, a kako bi izbjegli pokretanje prekršajnog postupka, molimo Vas da ukoliko isto već niste učinili, na priloženom obrascu izvršite Zakonom propisanu obvezu, na način da ispunjen obrazac dostavite na adresu Grada Senja, Opći upravni odjel, Odsjek za urbanizam, prostorno planiranje i komunalni sustav, Obala dr. F. Tuđmana 2, 53 270 Senj.

Ukoliko imate dodatna pitanja i nejasnoće sve informacije možete dobiti na broj telefona 053/ 881 117.

 

GRAD SENJ


>> OBRAZAC - KOMUNALNA NAKNADA, PRIJAVA NASTANKA OBVEZE
( pdf, 98 KB)

 

 

Panorama

Knjiga gostiju

Senjske besede

Foto galerija

Glagoljica

 
Vrh stranice
   
 
Grad Senj, Gradska uprava, Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 053/881-162, tel/fax 053/881-119
grad-senj@gs.t-com.hr
webmaster